Genhusning eller ej?

Er det muligt at opstille sundhedsmæssige forudsætninger for genhusning, når vi renoverer eksisterende og beboede bebyggelser? Og kan vi med en best practice undersøgelse sikre bedre og billigere genhusninger? Det skal et nyt udviklingsprojekt i AlmenNet finde svar på.

Michal Baloq

Om projektet

For at tage alle nødvendige hensyn i forhold til, hvornår der anbefales genhusning, er man nødt til at se på de sundhedsmæssige risici og udfordringer, som der ses på de bygningsmæssige muligheder og behov. Det kan betyde, at man fremover i højere grad skal lade sig rådgive af lægefaglig ekspertise. Hvis sundhedsfaglige hensyn både i forhold til byggesagens påvirkninger, men også de enkelte beboeres sundhedstilstand, skal indgå i overvejelserne om genhusning i højere grad, skal vi kunne skille byggeøkonomien fra genhusningsøkonomien, så der ikke gås på kompromis.

Formål med projektet

Projektet har til formål at afklare følgende spørgsmål:

  • Er det muligt at opstille sundhedsmæssige forudsætninger for genhusning, ved byggesagers påvirkning af beboerne, når vi renoverer eksisterende og beboede bebyggelser?
  • Hvordan sikrer vi større gennemsigtighed i genhusningssagernes økonomi?
  • Kan vi med fordel ændre måden Landsbyggefonden bevilger tilskud til genhusninger?
  • Kan vi med en best practice undersøgelse sikre bedre og billigere genhusninger?

Projektets 3 delelementer

Projektet foreslås opdelt i 3 delelementer:

Første del skal indeholde en best practice undersøgelse, hvor 20 gennemførte genhusningssager analyseres ud fra byggesagernes behov for genhusning (hvad skulle der udføres bygningsmæssigt), tidsmæssig udstrækning, udgift pr. boligenhed, planlægning og tidsplaner, organisering af byggesag og genhusning, anslåede besparelser ved genhusning og opståede udfordringer under gennemførelsen af genhusningen. Første del tænkes afsluttet med en formidling af findings via en temadag, et webinar, erfa-gruppe eller lignende.

Anden del skal fokusere på finansieringen af genhusningssager, og med udgangspunkt i ændrede vurderinger og opsamlede erfaringer give anledning til at tage stilling til en eventuelt ændret finansieringsmodel for genhusningssager. Der skal også ses på muligheder for at skabe overblik og gennemsigtighed i genhusningssager ved indrapportering af nøgleinformationer for genhusningssager til Landsbyggefonden. Endvidere skal rammerne for en model, der tager højde for sundhed, forelægges embedslægen eller anden sundhedsmyndighed. Der tages i projektets budget ikke højde for eventuelle betalingskrav fra offentlige myndigheder.
Anden del tænkes afsluttet med en formidling af mulige modeller omkring den fremtidige finansiering via en temadag, et webinar, erfa-gruppe eller lignende.

Tredje del skal indeholde en opdatering eller et tillæg til den eksisterende projektmodel og anbefalinger for genhusninger, der tidligere er udarbejdet af Almennet - nu styrket med konkrete erfaringer fra gennemførte genhusningssager; herunder med et styrket, sundhedsmæssigt fokus med miljømål og miljøregler for beboerne og en ændret finansieringsmodel. Endvidere afklaring af en indrapporteringsmodel til Landsbyggefonden ved genhusningssager og et forslag til en generel planlægningsmodel for genhusninger. Tredje del tænkes afsluttet med en formidling af gennemførte opdateringer, konkrete erfaringer, det styrkede sundhedsmæssige fokus, forslag til finansiering og afrapportering samt en gennemgang af best practice skema til anvendelse ved planlægning og gennemførelse af en genhusningssag via tema-dag, webinar, erfa-gruppe eller lignende.

Følgende er links til det materiale, der allerede findes hos Almennet om genhusning

Vejledning i Genhusning
Genhusning - set med beboernes øjne


Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Dennis Christensen, udlejningschef i DAB

Mail:

dmc@dabbolig.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.365.000 kr.

Støttet af

Projektejer

DAB

Ansøgningsår

2021

Projektdeltagere

Dennis Christensen, udlejningschef i DAB (projektejer)
Rikke Pedersen Schmidt, konsulentchef i KAB
Lisbeth Dam Larsen, seniorprojektleder i AAB København
Brian Pedersen, økonomichef i FAB
Mohammed Al Muhandes, beboer- og proceskonsulent i fsb
Katja Christoffersen, genhusningskonsulent i DAB
Klaus Kramshøj, projektkoordinator for AlmenNet