VÆR MED I UDVIKLINGEN AF ALMENNETS PROJEKTER

I AlmenNet brænder vi for innovation og læring med de almene boliger, som omdrejningspunkt. Det kan tage sig ud på mange måder, og vejen til ny viden kan ikke sættes på formel. Derfor er mulighederne for at være med i udviklingen mange. Nedenfor har vi samlet de typiske veje til samarbejde i AlmenNet.


Hvad er et udviklingsprojekt?

Motoren i AlmenNet er vores udviklingsprojekter. Her samarbejder medlemmerne og andre interessenter om at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boliger og boligområder.

Udviklingsprojekterne udvælges og gennemføres af foreningens medlemmer eller andre interessenter, og giver grundlag for efterfølgende formidling, læring og innovation. Udviklingsprojekterne udmønter sig typisk i en publikation med tilhørende værktøjer, som beskriver en ny eller bedste praksis på det pågældende felt, og som kan opkvalificere de almene boligadministrationers kompetencer. Endvidere er det AlmenNets målsætning, at udviklingsprojekterne er med til at understøtte et konstruktivt samarbejde med beboere, bestyrelser, myndigheder og byggeparter.

Alle AlmenNets udviklingsprojekter tager afsæt i en af nedenstående kategorier, der tilsammen udgør AlmenNets arbejdsfelt og forståelsesramme:

Læs mere om hvem, der kan opstarte projekter herunder.Hvem kan initiere udviklingsprojekter?

Forslag til udviklingsprojekter kan komme fra foreningens medlemmer, bestyrelsen, sekretariatet eller andre interessenter. Alle kan i princippet være projektejer på et AlmenNet-projekt, men er projektejeren ikke medlem af AlmenNet, vil der blive forventet en stærk repræsentation af medlemmer i projektets organisering. Dermed sikres det, at outputtet har den nødvendige relevans for projektets slutbrugere – de almene boligorganisationer.

Projektejer allierer sig med en eller flere øvrige medlemsorganisationer som projekt- eller arbejdsgruppe.

AlmenNets sekretariat hjælper gerne med at sikre en stærk organisering omkring projektidéer.

Det står projektejer frit for at gøre brug af eksterne konsulenter til at gennemføre dele af projektet, men det forventes, at en væsentlig del af aktiviteterne ligger hos de medlemsorganisationer, som er involveret i projektet.     

Foreningen har som et af sine formål, at de almene boligorganisationer skal opnå læring igennem arbejdet med udviklingsprojekter. Derfor er det et mål, at så mange medlemsorganisationer indgår i udviklingen af AlmenNets projekter, som muligt.

Her kan du se alle AlmenNets medlemmerHvad kan man søge støtte til?

I AlmenNet arbejder vi med en bred vifte af temaer inden for udvikling og fremtidssikring af byggeriet.

"Foreningen initierer, støtter og koordinerer udviklingsprojekter med kompetencegivende indhold i bred forstand. Projekterne har fokus på både fysiske investeringer, boligsociale processer og nye organiseringsformer. Foreningen skal øge boligadministrationernes kompetencer i varetagelse af bygherrerollen og derigennem medvirke til at forbedre den almene boligs konkurrenceevne."
Læs AlmenNets vedtægter her

Nye projektansøgninger vil af bestyrelsen blive vurderet ud fra kriterier som aktualitet, udviklingsbehov og anvendelighed blandt medlemmerne. Den primære målgruppe er ledelsen og ansatte i bygge- og driftsafdelingerne, i de almene boligorganisationer og -administrationer. De øvrige interessenter er rådgivere, myndigheder, beboere og øvrige af byggeriets parter.

Har du en god idé, er du velkommen til at kontakte AlmenNets sekretariat for at drøfte potentialerne samt evt. mulige samarbejdspartnere og finansiering m.v. på almennet@almennet.dk

Læs om ansøgningsprocessen herunder.Sådan ansøger du – fra idé til godkendt projekt

Flere veje til realiseringen af en projektidé

Har du en projektidé? Så hold ikke igen. Der er flere veje til at få projektidéer taget i betragtning, uanset om du og din boligorganisation ønsker at stå i spidsen for det eller om du blot har nogle idéer eller emner, som du ønsker at AlmenNet bør arbejde med.

Den løse projektidé
Du har en idé til et projekt, men er ikke sikker på, om idéen holder vand og har måske heller ikke formuleret noget endnu.
→ Knyt nogle få ord på dine tanker ved at udfylde denne formular. Det kan gøres på få minutter.
Find formularen her

Deltagelse på AlmenNets Udviklingsdage
Hvis du vil gerne være med til at sparre om fremtidens udviklingsbehov og møde andre engagerede mennesker, som brænder for at udvikle de almene boliger og boligområder, kan du tilmelde dig AlmenNets udviklingsdage. Her har du mulighed for at drøfte relevante dagsordener og opstarte projektidéer indenfor udvalgte rammer.

På de fleste møder kan alle deltage, men enkelte møder er kun for AlmenNets medlemmer.
→ Se hvornår næste Udviklingsdag finder sted i AlmenNet arrangementskalender.

Projektforslag
Du har et konkret projektforslag som du gerne vil stå i spidsen for og ønsker måske at få nogle flere boligorganisationer med i projektgruppen, eller har brug for yderligere kvalificering eller sparring.
→ Send forslaget til AlmenNets sekretariat på almennet@almennet.dk

Sådan ansøger du!

En projektidé kan enten være en projektbeskrivelse eller en løs idé. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til sekretariatet, som vil give dig sparring og guide dig videre i processen. Erfaring viser, at den største læring kommer, når vi går sammen om at finde løsninger på udfordringer. Derfor anbefales det at gå sammen med andre boligorganisationer og øvrige aktører om et udviklingsprojekt. Sekretariatet og bestyrelsen vil gerne bistå med hjælp til dette.

Projektansøgningen
Selve ansøgningen bør redegøre for projektets formål og indhold samt indeholde en tidsplan, et forslag til projektorganisering og et budget. Det forventes at de deltagende boligorganisationer og projektejer, hvis vedkommende ikke er medlem, medfinansierer 50% af egne timer. Hent en vejledning om retningslinjer for økonomi i udviklingsprojekter i den gule download-menu i højre side.  

Her kan du se de seks indledende faser i tilblivelsen af et udviklingsprojekt.

Step by step-guide

  1. Projektforslaget sendes skriftligt til sekretariatet på mailadressen: almennet@almennet.dk
  2. Sekretariatet fremlægger forslaget for forretningsudvalget, der vurderer, om projektforslaget yderligere skal kvalificeres eller kan præsenteres som det er for bestyrelsen.
  3. Forretningsudvalget fremlægger projektforslaget for bestyrelsen på bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan på mødet vælge at godkende forslaget med henblik på igangsættelse, henvise forslaget til en pulje af mulige projekter med henblik på at foretage en samlet prioritering eller afvise forslaget. Bestyrelsen kan også vælge at foreslå at projektets tema drøftes på et seminar, hvor det vil blive yderligere kvalificeret.
  4. Såfremt bestyrelsen finder projektforslaget relevant at arbejde videre med vil forslagsstilleren blive kontaktet af sekretariatet med henblik på eventuelle småjusteringer i ansøgningen.
  5. Formand og sekretariatsleder vil på denne baggrund søge finansieringsmidler hos AlmenNets sponsorer.Processen

Så snart der er fundet midler til projektet, kan projektleder komme i gang. I et konstruktivt samarbejde med projektkoordinatoren samt projektets arbejds- og følgegruppe udarbejdes projektet. Undervejs kommunikeres væsentlige milepæle fra projektet via AlmenNets kanaler.

Når projektlederen er i mål, afleveres produkterne til AlmenNet, som sikrer at alt materiale bliver tilgængeligt for alle interesserede. Herefter skal projektets resultater bredes ud til alle, så de kan skabe værdi i sektoren. AlmenNets sekretariat og projektleder lægger en plan for, hvordan projektet bedst formidles til målgruppen, hvorefter planen eksekveres. Kommunikationen består som regel af et miks af fysiske møder og en digital kampagne.

Spørgeguide til formidling af udviklingsprojekter

Spørgsmålene i denne guide er meget gode at holde fast i under hele processen, da man på den måde, får lavet et godt projekt


Afprøv din projektidé på målguppen

Har du en projektidé, men ønsker den kvalificeret eller projektpartnere blandt AlmenNets medlemskreds?

 

I AlmenNet stiller vi vores hus og faciliteter til rådighed, hvis du mangler et sted og et publikum, hvor du kan få afprøvet din idé til et udviklingsprojekt.

 

Med en workshop i AlmenNet regi kan du afprøve din idé, finde opbakning til et projekt og invitere AlmenNets medlemmer til at indgå i organiseringen i en projektgruppe.

 

Inden workshoppen, mødes du med en fra AlmenNets sekretariat, der hjælper med at kvalificere din idé og gøre den klar til at præsentere for en større forsamling. Det er et krav, at idéen er konkret og tæt på flyvefærdig, ligesom selve workshoppen skal faciliteres af dig - med AlmenNet i kulissen.

 

Hvis vi kan se potentialet i din idé, hjælper vi med at række ud til vores medlemmer.

 

Skriv til almennet@almennet.dk for at høre mere.AlmenNet som samarbejdspartner

Der er ingen grund til, at vi sidder hver især og løser de samme udfordringer. I AlmenNet indgår vi partnerskaber med henblik på at udvikle og formidle relevante projekter til sektoren sammen. Bliv klogere på hvordan du kan samarbejde med AlmenNet.

I AlmenNet samler og deler vi viden, som giver værdi til de ansatte i den almene boligsektor. Det er både AlmenNets egne projekter og vejledninger, medlemmernes egne bygge- og udviklingsprojekter, men også projekter fra andre brancher, organisationer og puljer som kan skabe værdi for branchen.

Derfor indgår AlmenNet ofte samarbejder med andre aktører om at udvikle og formidle relevant viden med henblik på at dygtiggøre og fremtidssikre sektoren.

De almene boligorganisationer er drivkraften i udviklingen og AlmenNet er samlingspunktet for sektorens udviklingsprojekter. I foreningen formidler vi ny viden via vores digitale platforme, kurser, konferencer, netværk, webinarer og møder. Vi er i direkte kontakt med op mod 95% af de almene bygherrer årligt.

I AlmenNet kan vi hjælpe samarbejdspartnere med at udvikle, administrere og formidle projekter, der har relevans for sektoren. Herunder er eksempler på partnerskabstyper, AlmenNet tidligere har deltaget i:

  • Videnspartnerskaber, hvor AlmenNets sekretariat eller medlemmer indgår i udviklingen eller sætter fokus på en dagsorden i samarbejde med andre parter.
  • Formidlingspartnerskaber, hvor viden målrettes og deles med de almene boligorganisationer.
  • Arrangementspartnerskaber, hvor der sættes fokus på konkret viden målrettet ansatte i almene boligorganisationer.
  • Puljepartnerskaber, hvor AlmenNet bistår fonde og andre aktører med at boligorganisationer, der vil understøtte udviklingen indenfor en given ramme.
  • AlmenNet hjælper forskellige typer af prisuddelinger med at dele viden om ansøgninger, nedsætte udvælgelsespaneler og finde de rette vindere.

Formidling af kampagner og puljer

Samarbejdspartnere der støtter AlmenNets udviklingsprojekter

Øvrige samarbejdspartnereSmå projekter og analyser

Nogle projekter kan have en mindre eller ingen økonomi, men stadig være relevante at tage op i fællesskab med andre. AlmenNets bestyrelse har afsat midler til at igangsætte projekter med en økonomi op til 100.000 kr. og en kort varighed.

Projekterne skal dermed ikke fondsfinansieres og kan sættes i gang med et kortere aftræk. Det forudsættes stadig at projektidéen er klart defineret, at der er et budget og en tidsplan.
→ Send forslaget til AlmenNets sekretariat på almennet@almennet.dkAlmennets 8 innovationsprincipper

AlmenNet arbejder med 8 innovationsprincipper, når nye projekter defineres og udvikles. Nedenfor kan du læse om de otte principper:

En frihavn for udvikling
Vi lader os ikke begrænse af eksisterende rammer og lovgivning. Vi finder modeller for at kunne gennemføre forsøg, der frisætter os fra de nuværende rammer. Vi har altid et klart mål om, hvad vi vil sættes fri til.

Effekt på tre niveauer
Vi vil bidrage til at løse samfundsudfordringer - altid på en måde, der har en positiv indvirkning på beboerne i afdelingen, lokalsamfundet og for planeten.

Strategisk og lærende tilgang
Vores bygninger skal levere et socialt aftryk og understøtte sektorens velfærdsopgave. Derfor arbejder vi med en strategisk og lærende tilgang, hvor vi dokumenterer både de miljømæssige og sociale effekter af de fysiske rammer. 

Fra projekter til programmer
Vi vil være mere dagsordensættende ved at gå fra at arbejde med udviklingsprojekter til udviklingsprogrammer, hvor de enkelte projekter er en del af en større sammenhæng. 

Byg- og driftsherren som forandringsagent
Udvikling skal være en del af hverdagen. De almene byg- og driftsherrer repræsenterer en stor volumen, og derfor vil vi arbejde for, at de fungerer som forandringsagenter for udviklingen i de mange drifts- og renoveringsprojekter. 

"Byg på" frem for "Byg nyt"
Den billigste kvadratmeter er den, der ikke bygges om. Det mest bæredygtige materiale er det, man ikke bruger. Skift kun det, der ikke kan vedligeholdes. Vi arbejder for ”Byg på” frem for ”byg nyt”. Også når det gælder viden, hvor vi vil trække på eksisterende viden og tilpasse den til den almene kontekst.

Nye og stærke samarbejder
Vi kan ikke løfte udviklingen alene. Derfor inviterer vi partnere ind og sørger for, at der altid er deltagere uden for den almene sektor i vores egne projekter. Ligesom vi stiller os til rådighed for andres udviklingsprojekter.

På forkant
Vi er stedet, hvor der er plads til at løsrive sig fra problemerne nu og her. Vi prioriterer udvikling med et længere sigte for at komme på forkant med udviklingen.Hvordan bliver jeg medlem af AlmenNet?

Foreningens medlemmer består af udviklingsorienterede almene boligorganisationer og -administrationer. AlmenNet har i dag 54 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer over 80 procent af alle almene boliger i Danmark. Medlemsorganisationerne spænder fra boligforeninger på under 1000 boliger til administrationsselskaber med over 50.000 boliger.

Alle almene boligorganisationer, herunder almene forretningsførerorganisationer og almene andelsselskaber.

Læs mere her.