Vilde boligområder

Udviklingsprojektet 'Vilde boligområder' handler om at forandre udearealer – store som små – til spirende rum af rig og vildere natur.

Cam James

Om projektet

Danmark står overfor en biodiversitetskrise med nedgang i antallet af arter og over 2000 truede dyr og planter alene i Danmark. Dette skyldes blandt andet, at der mangler levesteder og føde til dyr og planter.

Mange beboere i almene afdelinger har øje for disse problemer og der findes en del projekter hist og pist. Men der er intet samlet koncept eller en egentlig opskrift på hvordan et boligområde kan ”forvildes”, for at give plads til levesteder og arter fra den danske natur.

Dette projekt udspringer af et ønske om at inspirere beboere og bestyrelser i- og administratorer af almene boligafdelinger til at øge biodiversiteten i almene boligområder.

KAB arbejder allerede for at øge biodiversiteten i de almene boligafdelinger de administrerer og kan med enorme udearealer gøre en stor og afgørende forskel. Gennem det sidste stykke tid, har vi oplevet en større og større efterspørgsel fra bestyrelser og beboere efter konkrete forslag til, hvordan de selv kan pleje afdelingerne mere bæredygtigt og dermed øge biodiversiteten i områderne.

Formål
Vilde Boligområder handler om at forandre udearealer – store som små – til spirende rum af rig og vildere natur. Formålet er at få vildhed og natur ind, der hvor mennesker bor, arbejder og leger. Vi vil skabe flere levesteder for planter og dyr og øge vores fælles kendskab til naturen.

Med projektet vil vi beskrive og demonstrere, hvordan boligområder med forskellige virkemidler kan bidrage til en øget biodiversitet, og dermed spille en afgørende rolle for vilde planter og dyrs vilkår i Danmarks byer.

Projektet vil indeholde tre hovedelementer:

 1. En konceptudvikling
 2. En samling af cases, som skal bidrage til, at andre boligområder kan lade sig inspirere og udføre lignende projekter i deres område
 3. En række målinger på biodiversiteten, før, under og efter arbejdet med de enkelte cases, til at undersøge effekten og evaluere tiltagene.

Udvalgte casesområder administreret af KAB skal vise forskellige måder og skala at bidrage til øget biodiversitet på. Nogen vil måske have totalomlagt arealer og fjernet græsset for at give plads til vilde blomsterflor, andre vil starte med en lille sommerfugleeng, mens andre igen vil arbejde for at give mursejlere bedre forhold. Med projektet håber vi på fx at kunne inspirere de mange almene boligafdelingerne til at bevare gamle træer, og lade ældre træer veteranisere, og dermed arbejde for at designe udearealerne med fokus på særligt værdifulde levesteder for fugle og flagermus.

Caseområder med forskelligt fokus
Ni eksempelprojekter vil indeholde en række fokusområder, som har særlig betydning for biodiversiteten i udearealerne.

 • Give plads til hjemmehørende arter
  Mindst 1 caseområde skal demonstrere hvordan man kan genskabe elementer af vild natur på boligafdelingens udearealer. Her skal der fx gives plads til hjemmehørende planter og dyr.

 • Udvalgte arter
  Nogle caseområder vil have fokus på at sikre plads og levesteder for udvalgte arter. Det kan fx være, at der i et boligområde arbejdes særligt for at sikre levesteder for svaler og mursejlere, flagermus, sommerfugle eller jordbier.

 • Boligområder som gode leve- og spisesteder
  Projektet skal derudover demonstrere, hvordan boligområder på sigt kan være med til at sikre gode levesteder med et rigt tilbud af mad og ly til arter der nemt kan bevæge sig mellem levesteder (fx sommerfugle eller humlebien). Ved at tilgodese levesteder på afdelingernes arealer for både dyr og planter, kan vi være med til at mindske afstanden mellem egnede levesteder for Danmarks flora og fauna. Sommerfuglen er ligeglad med, hvor den finder nektar – så længe den også kan finde de gode værtsplanter til sine æg. Måske på banelegemet i nærheden, måske i næste gård, Amager Fælled eller hvor den nu også trives.

 • Naturvenlig drift af fællesarealer
  Selv i områder uden veldefinerede projektarealer kan bestemte plejeformer øge biodiversiteten markant. Projektet skal også vise cases, hvor der er fokus på principper for naturvenlig drift. Med denne type af case vil vi vise, hvordan vi i boligområderne kan sikre et godt fødegrundlag til dyr og planter med frugter, blomster og bær. Her skal den hjemmehørende busk fx stå hvor den har plads og ikke skal skæres ned hver gang den lige er gået i blomst, - ligesom det hjemmehørende træ skal have lov at beholde sine bær. Der vil blive fastsat og afstemt målsætninger og de tilhørende plejetiltag vil blive beskrevet i en plejeplan for hvert område. Casetyperne i denne kategori vil give konkrete anvisninger til hvordan beskæringen kan reduceres, dødt ved skal have lov at ligge, græsset ikke slås for hyppigt osv.

 • Nybyggeri og renovering
  Projektet vil derudover også vise cases der giver inspiration til de almene byggeafdelinger. Her vil projektet give anvisninger til, hvad vi skal tænke ind i projekteringen af nye afdelinger og renoveringen af eksisterende hvis vi vil sikre og fremme biodiversitet.

Gennem projektet Vilde boligområder viser vi altså, hvordan alle kan være med til at gøre en positiv forskel for naturen i lokalområderne, mens vi får nye naturoplevelser, sparer penge på drift, inspirerer andre til at gøre en forskel for naturen og fremmer det sociale liv mellem husene.

Opfølgning
Før, under og efter etablering af områder gennemføres registreringer af artsdiversiteten. Dette vil bl.a. ske gennem metoder fastsat i samarbejde med biologiinstitutterne på hhv. KU og RUC. Formålet er at undersøge effekterne af de gennemførte tiltag ved en såkaldt baselineregistrering, samt afsluttende undersøgelser, efter etablering. Som reference kan der inddrages eksisterende projektområder, hvor tiltag, der ligner de beskrevne, allerede er gennemført.

“Med projektet vil vi beskrive og demonstrere, hvordan boligområder med forskellige virkemidler kan bidrage til en øget biodiversitet, og dermed spille en afgørende rolle for vilde planter og dyrs vilkår i Danmarks byer.”

Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Julie Skoven, kundekonsulent i KAB

Mail:

julsk@kab-bolig.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

960.500 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

531.500 kr.

Projektstart og slut

02. aug 2021 - 01. aug 2022

Støttet af

Projektejer

KAB

Ansøgningsår

2021

Projektdeltagere

KAB