Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger

Projektet har til formål, at udvikle og afprøve forskellige metoder til at synliggøre beboernes forbrug overfor beboerne selv

Om projektet

Energiforbrug er for de fleste beboere ”usynligt”. Der er derfor fra flere sider efterspurgt redskaber og metoder, der kan ”synliggøre det usynlige” for derigennem at tydeliggøre forbrug og besparelsespotentiale for den enkelte beboer – og løbende inspirere beboerne til besparelser.

Dette projekt vil gennem udvikling og test af konkrete koncepter bidrage til, hvordan forbruget kan synliggøres overfor beboerne og derved påvirke deres energiforbrug i husstanden.

Projektet er opdelt i den del, der fokuserer direkte på synliggørelse af energiforbruget overfor beboerne, og en del, der fokuserer på synliggørelse af en boligafdelings energiforbrug via benchmarking, som den lokale bestyrelse og driftsansvarlige kan benytte til at følge udviklingen og at sammenligne sig med andre.

Projektet vil kortlægge, hvordan man ved hjælp af teknologi kan anspore en energiadfærdsændring og opnå en effekt. Projektets tilgang var indledningsvist en relativ lineær forståelse, der, sat på spidsen, antog det perspektiv, at en synliggørelse af en given energiregistrering automatisk ville lede til ændringer i energiadfærden.

Styregruppe: Energi og MiljøBL

Øvrige samarbejdspartnere: Københavns Kommune – Teknik og Miljø, Bleau, Bo-Vest, Albertslund Kommune, Keepfocus, SBi

“Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne se, hvor meget man havde brugt, når man lige havde været i bad, eller opvaskemaskinen havde kørt”
Mandlig beboer, ØsterBO ifm. med spørgeundersøgelse

Værktøjer

AlmenRapport

Udover denne vejledning er der i forbindelse med projektet udarbejdet en rapport, som beskriver projektforløbet samt de fire koncepter mere detaljeret. Download i højre side.

Energibenchmark-værktøj på nettet

De involverede partnere i udviklingen af energibenchmark var Bo-Vest, Boligselskabet fsb, Albertslund Kommune, SBI, Energi og Miljø, Domea og Keepfocus.

Konceptet bygger på en meget simpel måde at indtaste og synliggøre en boligafdelings energiforbrug på. Formålet med visningen er at lægge den første trædesten for, at boligafdelingen forholder sig til sit energiforbrug i relation til andre boligafdelinger. Energi-benchmarket er således ikke et energistyringssystem eller et energimærke, men udelukkende en simpel synliggørelse, der har til formål at motivere til en efterfølgende drøftelse i beboerdemokratiet. Dette særligt ved budgetlægning, således at evt. energibesparende tiltag bliver prioriteret. Det er muligt at udføre en simpel indtastning i systemet. Læs mere i vejledningen og find værktøjet her: 

http://energybenchmark.keepfocus.dk/almennet

Anbefalinger

Checkliste
Grundlæggende er det vigtigt at fastslå, at synliggørelse ikke nødvendigvis resulterer i ændret beboeradfærd. I planlægningen af indsatsen kan det derfor anbefales at være opmærksom på, og tage højde for, de nævnte forhold i checklisten.

Projektet har resulteret i et konkret værktøj, i form af nogle handlingsorienterede anbefalinger til boligafdelinger, der ønsker en højere grad af synliggørelse af de individuelle forbrugsmålinger.

Anbefalingerne er baseret på tre koncepter og fire cases gennemført i fyringsperioden 2013/2014.

Hver konceptgruppe har haft til opgave at udvikle den bedste måde at synliggøre forbruget overfor beboeren, baseret på en antagelse om, at synliggørelse af energiforbruget vil lede til en reduktion af energiforbruget.

Anbefalingerne er udarbejdet med udgangspunkt i disse koncepter og forsøg. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af både kvalitative og kvantitative data fra de tre tests og har udelukkende til formål at tjene som inspiration for almene boligorganisationer, der ønsker øget synliggørelsen af den individuelle forbrugsmåling. 

Hent AlmenVejledningen her Cases

Dokumentarfilm omkring boligforeningen ØsterBo's energiprojekt.

Se også: 

Interviewfilm om energirenovering af den almene boligbebyggelse Brændgårdsparken i Herning

Interviewfilm om pilotprojekt, der afprøver synliggørelse af energiforbruget og effekten heraf i den private boligkarré Wilkenbo på Frederiksberg

Vejledningens 4 koncepter for synliggørelse af energiforbruget

Der er i projektet blevet udviklet og testet tre nye koncepter og måder at synliggøre forbruget overfor beboerne i fire forskellige ejendomme. De tre koncepter om visualisering af beboernes individuelle forbrug er:

Det fjerde koncept om visualisering og benchmarking af en boligafdelings energiforbrug er:

Anbefalinger

Checkliste
Grundlæggende er det vigtigt at fastslå, at synliggørelse ikke nødvendigvis resulterer i ændret beboeradfærd. I planlægningen af indsatsen kan det derfor anbefales at være opmærksom på, og tage højde for, de nævnte forhold i checklisten.

Projektet har resulteret i et konkret værktøj, i form af nogle handlingsorienterede anbefalinger til boligafdelinger, der ønsker en højere grad af synliggørelse af de individuelle forbrugsmålinger.

Anbefalingerne er baseret på tre koncepter og fire cases gennemført i fyringsperioden 2013/2014.

Hver konceptgruppe har haft til opgave at udvikle den bedste måde at synliggøre forbruget overfor beboeren, baseret på en antagelse om, at synliggørelse af energiforbruget vil lede til en reduktion af energiforbruget.

Anbefalingerne er udarbejdet med udgangspunkt i disse koncepter og forsøg. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af både kvalitative og kvantitative data fra de tre tests og har udelukkende til formål at tjene som inspiration for almene boligorganisationer, der ønsker øget synliggørelsen af den individuelle forbrugsmåling. 

Hent AlmenVejledningen her Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Christian Kierkegaard

Mail:

cki@domea.dk