Strategiske partnerskaber i alment byggeri

Om projektet

I 2018 igangsatte fsb og KAB som de første almene bygherrer arbejdet med udbud af strategiske partnerskaber, der begge blev etableret i foråret 2019. I sommeren 2020 igangsattes et fælles udviklingsprojekt, der havde til formål at skabe ny viden og opsamle praksisnær erfaring fra de to partnerskabers etableringsfase. Resultatet er lanceringen af et AlmenHæfte, der nu er tilgængeligt for alle interesserede.

De to partnerskaber, fsb HJEM samt Byggepartnerskabet &Os har kørt parallelt, og der har derfor været en unik mulighed for at høste og dele de hidtil opnåede erfaringer og refleksioner fra den første tid på tværs af partnerskaberne. Forhåbningen er, at vidensopsamlingen kan være med til at give de almene bygherrer, der går med strategiske partnerskabstanker, de bedste kort på hånden til at beslutte sig og eventuelt starte op på den omfattende proces det er at udbyde og efterfølgende opstarte et strategisk partnerskab.

Publikation er ikke en evaluering, og de to partnerskaber forholder sig ikke til, om det giver mening at etablere strategiske part­nerskaber i det almene, da de endnu står midt i arbejdet. Fokus er på de læringer, som de to almene partnerskaber har opnået i hhv. ud­buds­ og tilbudsfasen samt i etableringsfasen. Det er ambitionen at følge op med endnu en vidensopsamling, der følger partnerskaberne i deres modningsproces: videreudvikling, drift og afvikling.

I denne første vidensopsamling tages læseren med gennem en række refleksionspunkter og forhold man som almen bygherre skal være opmærksom på samt spørgsmål man som minimum skal stille sig selv før man tager beslutningen om at indgå i et strategisk partnerskab. Publikationen er der bygget op om tre forskellige elementer:

  • Motivationen for at indgå i strategiske partnerskaber i det almene
  • 12 centrale opmærksomhedspunkter identificeret af aktørerne i de to partnerskaber
  • Spørgsmål der fylder hos den almene bygherre

Du kan downloade AlmenHæftet i den gule boks til højre. 


Motivationen for at indgå i strategiske partnerskaber i det almene

Motivationen for at indgå i et strategisk partnerskab handler om at løse en række udfordringer, der er forbundet med den traditionelle måde vi organiserer byggeprojekter på fx ift. transaktionsomkostninger ved udbud, kvalitet og brugertilfredshed, konflikter, fejl og mangler. Hvis et strategisk partnerskab skal lykkes med at komme disse udfordringer til livs, er det helt afgørende at komme godt fra start.

I publikationen kommer de to partnerskaber med deres bud på nogle centrale fokuspunkter, der kan hjælpe et partnerskab godt i gang. Det handler bl.a. om at have helt styr på egne arbejdsgange, og at der er transparens for alle parter fra start. En klar prioritering af hvilke målsætninger, der er de vigtigste for den almene bygherre, er også afgørende. Og i forlængelse heraf, at der kontinuerligt evalueres på indsatsen, og at evalueringen bruges aktivt som styringsredskab for både partnerskab og projekter.

Dette er blot nogle eksempler på, hvad der skal være på plads, hvis potentialet og motivationen for at indgå i et strategisk partnerskab skal indfries.12 opmærksomhedspunkter

Gennem bearbejdning af input fra workshops og interviews, der gennem projektet har været afholdt med aktørerne i de strategiske partnerskaber, peges der i publikationen på 12 overordnede opmærksomhedspunkter, man som almen bygherre (og leveranceteam) med fordel kan have sig for øje, når indgåelse i et strategisk partnerskab overvejes. Opmærksomhedspunkterne fordeler sig under fire temaer:

Temaet Beboernes interesser handler bl.a. om vigtigheden af at alle parter har dybdegående kendskab til den almene kontekst og beboernes rolle heri. Og om hvordan man fx gennem nærhed til centrale beboerrettede funktioner i organiseringen af partnerskabet, kan sikre det bedst mulige beboersamarbejde. Et andet opmærksomhedspunkt er rettet mod boligorganisationernes forskellige måder at organisere sig på, og hvilken betydning dette forhold har for relationen mellem boligafdelinger og partnerskab.

Porteføljen af byggeprojekter er et andet tema. Opmærksomhedspunkterne herunder handler bl.a. om de særlige beboerdemokratiske forhold der gør sig gældende i det almene, og som udfordrer ambitionen om, at gennemføre byggeprojekter hurtigere og skabe større flow i porteføljen gennem en stram porteføljestyring, som de strategiske partnerskaber lægger op til.

Under temaet Forretningen hos bygherre og leveranceteam peges der bl.a. på vigtigheden af at forstå hinandens forretningsmæssige incitamenter, der kalder på en høj grad af åbenhed og tillid mellem parterne i partnerskabet. Herunder også at få skabt plads til en økonomi, der går på tværs af partnerskabet og ikke kun er bundet op på de enkelte byggeprojekter. Herudover reflekterer parterne over partnerskabernes forskellige bundlinjer.

Det sidste tema handler om Organiseringen i det strategiske partnerskab. Her indgår bl.a. overvejelser om, hvor stærk og selvstændig en organisation man skal bygge i den tidsbegrænsede periode et strategisk partnerskab trods alt er. Og de almene bygherrer reflekterer over, hvordan indgåelse i et strategisk partnerskab også kan være med til at udvikle egen bygherreorganisation.

 Spørgsmål der fylder hos den almene bygherre

Sideløbende med de gennemførte workshops og interviews med de to strategiske partnerskaber, har der været løbende dialog med en række almene bygherrer for at sikre, at vidensopsamlingen rammer nogle af de overvejelser, der i særlig grad fylder hos de almene bygherrer, når det handler om strategiske partnerskaber som organiseringsform.

I publikationen kommer aktørerne i de to partnerskaber således med deres refleksioner over, hvad omfanget af porteføljen betyder? Om der er nogle typer projekter, der egner sig bedre til et strategisk partnerskab end andre? Hvilken rolle spiller geografi? I hvor høj grad skal boligafdelingerne involveres? Og hvordan ved vi om partnerskabet er på rette vej?Podcast: to afsnit om strategiske partnerskaber

Almene boligorganisationer arbejder hele tiden med at optimere deres byggeprocessor. fsb er en af to boligorganisationer, der i 2018 udbød en række renoveringsprojekter i et strategisk partnerskab.

I to episoder undersøger vi, hvordan man kan udvikle et strategisk partnerskab, og vi beder både fsb og leveranceteamet dele deres erfaringer med fsbHjem partnerskabet.

Vi besøger fsb og projektkontoret, og vi besøger Voldparken, hvor fsb er igang med en helhedsplan, der skal udføres i det strategiske partnerskab.

Lyt med og få input til, hvordan du og din boligorganisation kan arbejde med strategiske partnerskaber. Podcasten er et supplement til vidensopsamlingen “Strategiske partnerskaber i alment byggeri”.

Podcasten er produceret af podPeople for AlmenNet med støtte fra Landsbyggefonden.

 Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Mie Wittenburg, partnerskabsudvikler i fsb HJEM

Mail:

mw@smithinnovation.dk

Støttet af

Projektejer

fsb

Projektdeltagere

Projektkoordinator for AlmenNet: Jesper Rasmussen, seniorkonsulent, BO-VEST

Byggepartnerskabet & os: Ulrik Steen Jensen, Meik Bille Keller, Kim Thinggaard, Martin Wiggers Eriksen, Nikolaj Frederiksen, Uffe Bay-Smidt, David Ploug, Søren Houen Schmidt.

fsb HJEM: Lone Zeeberg Nielsen, Helene Freiesleben Bjergelund, Per Vedel Brøndsted, Johnny, Henning Jørgensen, Brit Nemmøe, Morten Dam Hansen, Mie Wittenburg, Marcus Frostholm, Simone Kongsbak