Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer

Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev.


Om projektet

En langsigtet fremtidssikring er mere end blot fysisk modernisering af den almene boligafdeling. Den favner også det boligsociale og alle de andre forhold, som er med til at sætte vilkårene for livet og udviklingen i boligafdelingen - og den må derfor planlægges og gennemføres i samarbejde med de øvrige aktører, som har indflydelse på denne udvikling:
Andre boligorganisationer, væsentlige erhvervsaktører samt - først og sidst - kommunen.

Formålet med projektet er at udvikle konkrete modeller og eksempler for, hvordan der kan skabes en fælles platform for lokalt samarbejde mellem kommune og boligorganisationer om fremtidssikring af det almene boligmarked.

AlmenProjektet om samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer er gennemført under ledelse af Dansk Byplanlaboratorium.

Øvrige samarbejdspartnere er: Københavns kommune, Herlev Kommune, Vejle Kommune og Herning Kommune.Fire modeller

Rapporten fremlægger fire konkrete initiativer til at fremtidssikre bebyggelser eller bydele i de fire kommuner, og den gøre rede for de meget forskellige tilgange, man har valgt. Ud fra det opstiller rapporten fire modeller for, hvordan samarbejdet om fremtidssikringen kan gribes an, men den hævder ikke, at de er hverken fuldgyldige eller endelige.

Der er en række forhold, som bør tages i betragtning, når samarbejdsmodellerne opbygges og konkretiseres:

1. Hvilket geografisk område taler vi om?

2. Hvordan er forholdet/rollefordelingen mellem embedsværk og politikere?

3. Hvor lang tid skal aftalen/samarbejdsforholdet vare?

4. Hvad samarbejder kommune og boligorganisation om?

Rapporten præsenterer fire meget forskellige modeller til samarbejdsaftaler om fremtidssikring af de almene afdelinger. Fælles for modellerne er, at de tager udgangspunkt i konkrete afdelinger og deres behov for fremtidssikring, at de involverer flere afdelinger og boligorganisationer samt - i kommunerne - flere sektorer og forvaltningsgrene. Fælles for modellerne og også, at de er udviklet ud fra den opfattelse, at de almene afdelinger er en integreret del af byen og dens planlægning. Derfor kan indsatsen for fremtidssikring ikke stoppe ved matrikelgrænsen.

Modellerne, der er udviklet gennem fælles drøftelser igennem projektet, kan kort karakteriseres som: ”Hele Vejle - fra syd til nord”; ”Lille Herning - indefra og udefra ”; ”Bydel for Bydel” i København; og ”Nålestik” i Herlev.

Fire Modeller

Du kan læse mere om de forskellige modeller i rapportenHovedpointer fra rapporten

Om samarbejdet

Arbejdet har vist, at øget samarbejde mellem boligorganisationerne og et tværsektorielt samarbejde i kommunerne er vejen frem. I nogle kommuner har man valgt at udvikle den fulde model med det samme - i andre kommuner tager man et skridt ad gangen. Arbejdet har vist, at dette samarbejde kan organiseres på mange forskellige måder, men målet er det samme, nemlig helhedsorienterede løsninger. Boligorganisationer og kommuner kan kun løse problemerne i et tæt og forpligtende samarbejde. Fremtidssikring af de almene boligafdelinger stiller krav om en samlet lokal boligpolitisk indsats.

En barriere for fremtidssikring

Der er to alvorlige barrierer, som er blevet drøftet undervejs med de fire kommuner. Den ene består i at det er de nutidige beboere, som skal tage beslutningen for en fremtid, de måske slet ikke føler, de er en del af eller kan overskue. Det resulterer i, at det kan være særdeles vanskeligt at overbevise beboerne om, at afdelingen skal renoveres og fremtidssikres. Den anden barriere handler om at finde bæredygtig finansiering til fremtidssikring, så ikke kun det mest nødtørftige bliver lavet i afdelingen.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Ellen Højgaard Jensen

Mail:

ehj@byplanlab.dk

Støttet af