Fremtidens seniorboformer og fællesskaber

Få hjælp og vejledning til et bredere og mere nuanceret udbud af seniorboformer- og fællesskaber, så vi sammen får udvidet paletten i fremtiden.

Om projektet

Seniorbofællesskaber er på alles læber. Rigtig mange seniorer – godt 80.000 ifølge tal fra Realdania – ønsker at flytte i dem, og samtidigt er antallet af seniorer hastigt stigende. Om blot 15 år er antallet af +60-årige steget med næsten 30 %. Selvom rigtig mange bygherrer er godt i gang for tiden, er det desværre langt fra nok til at efterkomme den kun stigende efterspørgsel i fremtiden.

Når undersøgelser tilmed viser, at ældres livskvalitet kan forøges, såfremt der tidligere i livet foretages en transition til en mere aldersvenlig bolig med faciliteter, der understøtter gode naborelationer, er det vigtigt, at vi i den almene sektor spørger os selv: Hvad kan vi gøre for at fremme udbuddet af almene seniorbofællesskaber? Og ikke blot fremme udbuddet – for i takt med at mange aktører, især private, er kommet godt i gang med opførelsen af den attraktive boform, er det især vigtigt, at vi har fokus på at bringe det almene ind over vores opførelse af nye seniorboformer og fællesskaber, så de appellerer til en bred skare af seniorer fordelt på alder, køn, civilstatus samt socioøkonomisk og sociokulturel diversitet. Med andre ord Ikke kun til dem, der har overskud til at deltage i de indledende processer med infomøder og studiegrupper. Den almene boform er jo netop for alle.

Formålet med projektet er derfor at inspirere almene bygherrer til at opføre et bredere og mere nuanceret udbud af seniorboformer- og fællesskaber, så vi sammen får udvidet paletten i fremtiden.

Gå til værktøjsplatformen her

Projektet har modtaget støtte fra:


Værktøjsplatform

En helhedsorienteret tilgang

Denne værktøjsplatform lægger op til, at boligselskaberne indledningsvist drøfter og tager nogle afgørende valg i form af: Hvem skal bo i fællesskabet? Hvilken beboerproces er optimal i forhold til jeres situation? Er der mulighed for at omdanne eksisterende almene boliger til seniorer fremfor altid at bygge nyt?

Nogle gange vil boligselskabet stå i en situation, hvor beboersammensætning, proces eller byggeriets rammer til dels er givet på forhånd, andre gange er der friere muligheder for at tage disse vigtige indledningsvise valg. Når først valgene er taget, vil det være nemmere efterfølgende at tilpasse kommunikationen, udlejningen, beboerfaciliteringen og byggeriets fysik til det ønskede seniorbofællesskab. Hvordan man med en helhedsorienteret indgangsvinkel tilpasser netop disse fire vigtige områder til boligselskabets indledende valg, skal denne værktøjsplatform gerne vise.

Værktøjsplatformen er opdelt sådan her:

Vi tror på, at bygherrens indledningsvise drøftelser af målgruppe og beboerproces forud for byggestart sammenholdt med en integration og koordinering af kommunikationen, udlejningen og procesfaciliteringen tidligt i byggefasen vil gavne netop spændvidden af forskellige former for seniorboformer og –fællesskaber.

Vi ønsker jer al held og lykke med jeres nye seniorboformer og –fællesskaber!

Gå til værktøjsplatformen herBaggrundsrapport

Ifm. projektet er der gennemført en undersøgelse. Undersøgelsen empiri er indsamlet via en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 5.000 ventelistemedlemmer hos Boligkontoret Danmark, Boligselskabet Sct. Jørgen samt Himmerland Boligforening fra alderen 45 år+. Se baggrundsrapporten i højre side.

Hovedpointer fra undersøgelsen

Ud fra spørgeskemaundersøgelsen kan følgende hovedpointer konkluderes:

 • Relativt lavt kendskab til seniorbofællesskaber
  34 % af respondenterne kender til boformen. Størstedelen (48%) har hørt om boformen, men ved ikke noget om den. Og kun 6 % mener, at der i høj eller meget høj grad er tilgængelig information om boformer målrettet personer over 50 år.

 • Egen bolig med mulighed for fællesskab
  En tredjedel af respondenterne forbinder i fritekstbesvarelserne primært seniorbofællesskaber med, at man har egen bolig med mulighed for fællesskab og fælles aktiviteter (Jf. bilag 2).

 • Stor interesse for seniorbofællesskaber
  53 % af respondenterne finder seniorbofællesskaber tiltalende i høj eller meget høj grad, hvoraf 85 % af disse svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de på et tidspunkt vil være interesseret i at flytte i et seniorbofællesskab. 73 % af dem, som vil flytte i et seniorbofællesskab, ønsker, at ejerformen er en almen lejebolig. Interessen er generelt størst hos kvinder, og blandt de mænd, som er interesseret i boformen, er 67% af disse i parforhold.

 • Små bofællesskaber
  Undersøgelsen viser, at der er størst interesse for rækkehuse (79 %), hvad angår boligtypen i seniorbofællesskabet. Med adgang til fællesarealer i et seniorbofællesskab foretrækker 64 % et boligareal mellem 50-80 kvm., og 52 % mener, at det optimale antal beboere for bofællesskabet er 30 og derunder.

 • Plads til individualitet i fællesskabet
  70 % af respondenterne prioriterer i højere grad individualitet frem for kollektivt samvær i fællesskabet med naboerne. En del respondenter (43 %) er i høj eller i meget høj grad interesseret i, at bofællesskabet lejlighedsvist er åbent for fællesaktiviteter med andre uden for bofællesskabet, mens 42 % ikke har nogen holdning hertil.

 • Profilfællesskaber
  Undersøgelsen viser, at det for hovedparten af respondenterne ikke har nogen betydning, om bofællesskabet har en særlig profil. 28 % mener, at det i høj eller i meget høj grad er vigtigt for dem, at bofællesskabet har en særlig profil, mens 45 % svarer, at det hverken i høj eller i lav grad er vigtigt for dem. Interessen for profilbofællesskaber stiger dog markant med uddannelsesniveau.

 • Indflytningsproces
  Det kan ud fra undersøgelsen ses, at der er forskellige præferencer for, hvornår i processen respondenterne vil inddrages i skabelsen af et seniorbofællesskab. Kun 20% er interesseret i at være med i hele processen fra start til indflytning. De resterende vil enten hellere springe den inddragende proces over og flytte ind i et eksisterende bofællesskab eller har ikke rigtig nogen holdning hertil.

 • Betegnelsen ’senior’
  Der ses et markant skifte i, hvorvidt respondenterne synes, at betegnelsen ’senior’ passer på dem, når vi kommer på den anden side af 65 år. Før denne alder identificerer kun en mindre gruppe af respondenterne sig med betegnelsen, mens langt de fleste over 65 år gør det.AlmenHæfte

Her kan du hente AlmenHæftet: Fremtidens seniorboformer og -fællesskaber.

 Fakta

Støttet af

Projektejer

Projektdeltagere

David Vincent Nielsen, ensomhedskonsulent, Ældresagen

Gunvor Christensen, chefanalytiker, VIVE

Mette Margrethe Elf, projektchef, Realdania

Stig Hessellund, projektleder, Realdania

Max Pedersen, seniorbofællesskabsekspert og ph.d., KADK

Lars A. Engberg, seniorforsker, tidl. SBi