Fremtidens almene bolig


Om projektet

Samfundet forandrer sig hele tiden og i dag langt hurtigere end tidligere. En rivende samfundsud­vikling skaber nye vilkår og udfordringer for det enkelte menneske, men i høj grad også for virk­somheder og organisationer. Det gælder også inden for det almene boligområde. I løbet af de seneste år er det jævnligt blevet gentaget, at en af de vigtigste opgaver for de almene boligorga­nisationer lige nu er at fremtidssikre den almene boligmasse, så man kan imødekomme den frem­tidige boligefterspørgsel.

Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, og hvis vi gjorde, ville opgaven med at fremtidssikre de al­mene boliger være noget lettere. Det eneste, vi med sikkerhed ved, er, at vi ikke ved nok, og at vi fremover sandsynligvis skal gøre noget andet end det, vi gør i dag. Fordi vi ikke ved, hvad fremtiden bringer, betyder det ikke nødvendigvis, at vi bare skal afvente og se, hvad der sker. Tværtimod.

Formålet med nærværende vejledning er at give et billede af den aktuelle samfundsudvikling ved at belyse hvilke tendenser, de såkaldte mega­trends, der sandsynligvis kommer til at påvir­ke udviklingen af fremtidens almene bolig, og komme med et bud på, hvordan man i almene boligorganisationer og afdelingsbestyrelser kan arbejde med fremtidens udfordringer ved hjælp af personaer.

Håbet er at inspirere almene boligorganisationer og afdelingsbestyrelser, inden de igangsætter større renoveringer eller nybyggerier, for derved at kvalificere fremtidens almene boligmasse. BL nedsatte i 2016 et netværk for Fremtidens familie-og boformer, hvor man på en række netværksmø­der i 2016 og 2017 har diskuteret udvalgte tema­tikker, som har eller kan få konsekvenser for det almene boligområde i dag og i fremtiden. Disse temaer har dannet grundlag for de udvalgte ten­denser i vejledningen.

Hvem henvender denne vejledning sig til?

Vejledningen henvender sig til ansatte i almene boligorganisationer og medlemmer af afdelings-og organisationsbestyrelser, som står over for enten at skulle renovere en eksisterende bebyg­gelse eller at opføre nye almene boliger, det være sig enten i tilknytning til en eksisterende bebyg­gelse eller som en helt ny bebyggelse. Vejlednin­gen er tænkt som en inspiration, både inden der bliver koblet en rådgiver på og herefter i samar­bejdet med rådgiver og kommune, og sigter mod at sætte tanker i gang i begyndelsen af processen med at udvikle et byggeprogram 

project leader icon

Projektleder

Per Bro
Mail: peb@bosj.dk


Læsevejledning

Vejledningen giver en introduktion til de mega­trends, som fremtidsforskerne tror, kommer til at præge vores fremtid, og derudover præsenterer den en række spørgsmål og et eksempel på en af mange metoder til at udvikle fremtidens almene boliger.

Vejledningen indeholder:

 • Megatrends i en international og dansk kon­tekst
 • Overvejelser inden I bygger for fremtiden
 • Hvordan I kan arbejde med personaer og 11 eksempler på personaer

I det andet kapitel introduceres ti af de mest fremtrædende megatrends i en international kon­tekst samt de tendenser, som i en dansk sammenhæng har størst betydning for fremtidssikringen af de almene boliger. Kapitlet giver således en indføring i, hvad vi på nuvæ­rende tidspunkt ved om fremtidens almene bo­ligmarked.

I det tredje kapitel bliver der sat fokus på det bygningsfysiske. Hensigten er at sætte fokus på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, inden I begynder at renovere eller bygge nye almene boliger, især med henblik på fleksibilitet og varia­tion, så fremtidens boliger kan modstå de foran­dringer, vi ved kommer.

I det fjerde kapitel følger en kort introduktion til, hvad personaer er, og hvorfor og hvordan I kan bruge dem i udviklingsarbejdet. Herefter kommer eksempler på 11 forskellige personaer, som er relevante for det almene boligmarked. At arbejde med personaer er en metode, der kan bruges til at inspirere, men de kan også sætte en ramme og fastlægge kriterier for projek­tet.

Endelig følger i et bilag en oversigt over forskelli­ge data om almene beboere og husstande i dag.Personaer

En måde at komme endnu tættere på, hvordan fremtidens almene bolig fysisk skal udformes, er ved at arbejde med personaer og undersøge, hvilke krav og ønsker de har til deres bolig.

Hvad er en persona?

En persona er en form for arketype på en beboer. Det er et billede, der forsøger at udtrykke en gruppe beboere gennem en beskrivelse af et menneske eller en familie, der kunne eksistere i virkeligheden. De er et samlende gennemsnit for deres gruppe. 

Hvorfor arbejde med personaer?

At arbejde med personaer er en måde enten at skabe eller øge forståelsen for jeres målgruppe og deres behov og ønsker - i dette tilfælde fremtidens almene beboere.

Metoden kan anvendes til:

 • definition af, hvem I bygger til eller gerne vil bygge til
 • idéudvikling af bye boligtyper
 • mock-up-test af en prøvelejlighed
 • i designfasen af en konkret bolig og bebyggelse.

Hvordan kan man arbejde med personaer?

Inden I går i gang, er det vigtigt:

 • At metoden bliver en indarbejdet del af medarbejdernes vækrtøjskasse
 • At personaer er visuelt forskellige 
 • At man fastholder sin evalg af personaer
 • At have opbakning fra både ledelse og medarbejdere
 • At overveje, hvordan medarbejderne efter det første projekt skal anvende personaer. 

Læs mere om personaer, processen og metoden bag i AlmenVejledningen!Film om fremtidens boligmarked

I denne korte video, fortæller Curt Liliegreen om hvad man kan forvente af fremtidens boligmarked  Udstillingen ’Fremtidens almene bolig’

Fotos: Niels Sørensen & AlmenNet

På Almene Boligdage 2017 kunne man opleve udstillingen ’Fremtidens almene bolig’. 

Udstillingen blev udviklet og gennemført af de studerende fra Arkitektskolen Aarhus, som i forårssemestret 2017 arbejdede med en semesteropgave om almene boliger. Udstillingen havde henblik på at give inspiration til og skabe debat om det konkrete arbejde i boligorganisationerne.

Udstillingen er et resultat af en aftale mellem AlmenNet, BL – Danmarks Almene Boliger og Arkitektskolen Aarhus om et samarbejde i forbindelse med 40-60 masterstuderendes gentænkning af fremtidens almene bolig. 

Download plancher fra udstillingen her:

Cultural Centre & Living Community
af Eline Evenstad Dahl og Josef Albin Frech

Et mangfoldigt og socialt samvær på tværs af generationer
af Julie Bertelsen

Fra nedlagt slagteri til pulserende byrum
af Mia Marker Marold Bøhnke

Funder Bydal
af Line Rohr Kritsiansen og Victor Josefsen

Klyngehusene
af Frederik Hansen

Livet i slagteriet
af Jacob Bastrup Jensen

Nyt Liv i Holstebro Slagteri
af Klara Lyshøj og Julie R Gormsen

Renovering af Ringparken i Holstebro
af Amalie Okholm Kryger

Ringparken: en park for alle
af Marie Louise Lyager

Ringparken: lige adgang for alle
af Maria Frandsen

Skovhusene
af Marie Due Tankmar

Slagteriet
af Alexander Møller

Social Farming
af Arne Magnus Bassøe-Eriksen

Øerne i Funder Ådal
af Katrine Thorlacius-UssingFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Per Bro

Mail:

peb@bosj.dk

Støttet af

Projektdeltagere

Byggechef, arkitekt MAA Per Bro

Ph.d., cand.mag. Jannie Rosenberg Bendsen