Fortætning

Igangværende udviklingsprojekt om fortætning - udvikling af eksisterende almene boligafdelinger

Foto: Tingbjerg bibliotek, Cobe

Skal almene boligafdelinger have mulighed for at udvikle sig til fordel for boligudbuddet i den almene sektor? Det er hvad dette igangværende udviklingsprojekt fra AlmenNet skal undersøge, der udarbejdes sammen med BO-VEST, som administrerer ca. 15.000 almene boliger, herunder en del almene boligafdelinger i København og på Vestegnen.

I BO-VEST’s afdelinger er der formentlig over 100.000 etagemeter nye boliger på uudnyttede tagetager, som har et stort uudnyttet potentiale som fortætningsmuligheder. Det kan udnyttes til frasalg af byggeretter eller til opførelse af nye almene boliger. For at forløse potentialet er der behov for gode argumenter overfor eksisterende beboere, metoder til kortlægning af udviklingsmuligheder, forståelse af kommunal boligpolitik, kommuneplanlægning og meget andet.

Dette projekt har til formål at bringe klarhed over de eksisterende muligheder og begrænsninger, som er gældende i dag, når der ønskes at omdanne tagetager, fortætte, frasælge byggeretter og lignende.

Der findes ikke en samlet vejledning og retningslinjer, der i detaljer forklarer hvordan boligudviklingspotentialer kortlægges, hvilke regler der skal være opmærksomhed på fra offentlige myndigheder som krav vedr. lokal- og kommuneplaner, hjemfaldspligt, tillægskøbesum osv., långiveres krav i forbindelse med nedbringelse af gæld i moderejendomme osv. Med dette projekt ønskes der at opnå en langt bredere viden omkring emnet, og udbrede denne viden til den almene sektor som helhed.

Det er hensigten, at projektet skal afsluttes med en erfaringsopsamling i form af en procesguide eller lignende, der kan hjælpe boligorganisationerne igennem den komplicerede proces, der ligger forude, hvis der er et ønske om frasalg eller fortætning.

Projektets tre dele

Første del af projektet er at udarbejde en beskrivelse af de potentialer, der ses generelt for den almene sektor med fortætning i forhold til boligudbud, bæredygtighed og lignende. Der er også behov for indledningsvist at beskrive de mange problemstillinger, som boligorganisationen vil blive udsat for fra eksisterende beboere, panthavere og myndigheder. Endeligt arbejdes der i første del med indsamling af viden fra allerede gennemførte fortætningsprojekter i den almene sektor og erfaringsopsamling gjort i forbindelse hermed.

Anden del af projektet er en praksis- og metodedel. Her arbejdes der konkret med kortlægning af potentialer i eksisterende afdelinger og processen fra første idé til gennemført udviklingsprojekt følges. Herunder også beboerproces og de projekter, som fortætning måtte have muliggjort i afdelingen. Der beskrives erfaringer, værktøjer og fokusområder mv. Der gives et bud på, hvorledes sagskomplekset kan håndteres indenfor gældende lovgivning.

Tredje del af projektet er en opfølgning efter gennemført fortætning. Beboerinterviews omkring processen, før/efter billeder, erfaringer opsamlet mv. Dette må forventes at ligge efter afslutning af første og anden del. Projektet skal indeholde præcis projektdefinering, indledende undersøgelse af love og regler, nedsættelse af projektgruppe, kortlægning af eksisterende projekter, videndeling mv.

Projektet lige nu

Projektets organisering er på plads. Der er afholdt første workshop, hvor der er forsøgt at få indsamlet viden som forskellige boligselskaber har opsamlet ved erfaringer med fortætningsprojekter. Den viden skal struktureres og fællesnævnerne skal beskrives, hvilket er hensigten med næste workshop. Derefter skal vi analysere undersøgelserne af de forskellige cases, og udarbejder en drejebog til brug for fremtidige fortætningsprojekter.

Sagens parter er repræsentanter fra boligselskaber som har erfaringer med fortætninger, enten via gennemførte projekter, eller gennem planlægning af fortætninger. Repræsentanter fra Boligselskabet Himmerland i Aalborg, fra FSB og fra Sct. Jørgen i Viborg, sammen med Jakob Reddersen, som er udvalgt som projektkoordinator for AlmenNet, er inviteret med i projektet.

project leader icon

Projektleder

Jeannet Lass-Meyer
Tlf: 2522 3546
Stilling: Arkitekt MAA, projektleder
“For at forløse potentialet er der behov for gode argumenter overfor eksisterende beboere”

Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Jeannet Lass-Meyer

Mail:

jme@bo-vest.dk

Støttet af

Projektejer

Projektdeltagere

Kristian Overby, BO-VEST

Georg Schmidt, BO-VEST

Ole Nilelsen, Himmerland Boligforening

Ole Nielsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg

Hassan Chaachouh, fsb

Jakob Reddersen (Projektkoordinator)