Det almene byggeprogram

Redskabet til at sikre at visionerne for byggeprojektet står klart for alle og overlever til afleveringen.

Foto: Colourbox

Om projektet

Den Almene Projekthåndbog er bygherreorganisationens redskab til at holde styr på byggesagens dokumenter og skal sikre, at projektlederens altid har de opdaterede vejledninger og paradigmer lige ved hånden.

DET ALMENE BYGGEPROGRAM er et nyt supplement til Projekthåndbogen, som en del af afsnittet "Den Indledende Fase". Byggeprogrammet er et redskab til at sikre, at visionerne for byggeprojektet står klart for alle og overlever hele processen fra idé og programmering til afleveringen og ibrugtagning af det færdige byggeri.

Byggeprogrammet er det oplagte dialogredskab mellem brugerne, driften og byggeafdelingen i den indledende fase, hvor der skal ske en forventningsafstemning for at sikre den gode byggeproces, det kvalitative byggeri til rammebeløbet og en høj brugertilfredshed med resultatet. 

Byggeprogrammet er ligeledes et godt dialogredskab mellem bygherren og dennes rådgivere. Det gælder for begge parter. For bygherren betyder det gode byggeprogram, at rådgiveren kommer godt fra start i processen med at omsætte visionerne til det konkrete projekt. For rådgiveren betyder det gode byggeprogram at ressourcer bruges på det rigtige og værdiskabende i processen, og at bygherren er beslutningsdygtig på både det overordnede og det mere detaljerede niveau. Byggeprogrammet – med eller uden projektkonkurrence – kan således også danne grundlag for udbud af rådgiverydelser, hvor der ikke allerede ligger rammeaftaler. 

Det gode byggeprogram

Der findes mange eksempler på byggeprogrammer og brugen heraf – fra et meget overordnet over et dispositionsforslag til mere fyldige udgave, som nærmer sig et halvt hovedprojekt. Kunsten er at finde det rette indholdsmæssige niveau og definere visioner, udfaldskrav og prioriteringer – og stadig være åben overfor fx rådgiverinput, der kan styrke det endelige projekt. Det gode byggeprogram er således det første og i mange tilfælde det vigtigste beslutningsdokument, der definerer bæredygtigheds-, kvalitets- og driftskrav, fastlægger beslutningsprocedurer undervejs i processen og ikke mindst hvordan resultatet måles ved afleveringen og igangsættelse af driften. Og det gode byggeprogram gør bygherren dagsordensættende i forhold til de øvrige involverede parter i projektet.

Formål, mål og resultater

Med baggrund i ovennævnte er det nu udarbejdet et projekt, der har til formål at professionalisere små og mellemstore almene boligorganisationer i disciplinen at udarbejde byggeprogrammer, og har som mål at udbygge og komplementere kapitlet Den indledende fase i Projekthåndbogen med route map, guides/vejledninger, paradigmer, tjeklister (herunder en ydelsesplan, som bygherren kan anvende til at sikre sig de aftalte rådgiverydelser) samt relevante henvisninger.

Gå direkte til Projekthåndbogen og hent din egen Route Map

Skriv dig op på mailinglisten og bliv opdateret når der er nyt om Projekthåndbogen

project leader icon

Projektleder

Graves Simonsen, Bygherreforeningen
Tlf: 2030 2750
Stilling: Projektchef, arkitekt MAA
“Jo tydeligere bygherren er i stand til at definere, hvad byggeriet skal opfylde fx i forhold til brugerkrav og bæredygtighed, jo bedre bliver både processen og det færdige resultat.”

Det Almene Byggeprogram med Route Map

Indledning

Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet samt til byggeriets projektering og udførelse og detaljeringsgraden tilpasses byggeriets størrelse, kompleksitet og organisering.

Byggeprogrammet udarbejdes på grundlag af det godkendte idéoplæg, hvor de nødvendige forudsætninger for opgavens videre bearbejdning er angivet. Forholdene som skal analyseres i ideoplægget kan også være udarbejdet som spredte analyser over flere omgang uden, der er udarbejdet et samlet ideoplæg.
Routemap´en samler en proces for udarbejdelsen af et byggeprogram, men som man arbejder sig igennem processen, vil man se, at hvert enkel byggeprogram er unikt, fordi hvert enkelt byggeri er unikt.

Gå direkte til Projekthåndbogen og hent din egen Route Map

Det skal bemærkes, at indholdet af YBL18 kap. 1.2, YBB19 kap. 1.4 er fordelt imellem processen for tilblivelsen af byggeprogrammet og resultatet af processen, Byggeprogrammet. Nærværende routemap adresserer kun resultatet, dvs. indholdet i byggeprogrammet. Der vil således ikke blive kommenteret på rådgivningsydelser i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet.

Det skal bemærkes at indholdet af hhv. YBL18 kap. 1.2 Byggeprogram og YBB19 kap. 1.4 Byggeprogram, er identiske, hvorfor der frit kan vælges de som grundlag for arbejdet med udarbejdelse af byggeprogrammet. Såfremt bygherren har tilknyttet en bygherrerådgiver vil dennes kontraktgrundlag være ABR18 og YBB19. Kontraktgrundlaget mellem bygherren og rådgivere vil være ABR18 og YBL18.

Formålet

Formålet med en Routemap til det almene byggeprogram, er at få det bedste grundlag og opstart på et projekt som det er muligt, ved at skabe et overblik over byggeprogrammets forskelligartede elementer. Det er byggeprogrammet, der samler bygherrens krav til byggeriet og til de rådgivningsydelser, der skal leveres.

Routemap

Routemappen angiver en vej gennem en strukturet proces for udarbejdelsen af et byggeprogram. Routemap’en består af et overordnet diagram med tilhørende vejledende tekster . Routemap’en gør brugeren systematisk opmærksom på de overordnede overvejelser, der skal gøres med udgangspunkt i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (YBL18), Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019 (YBB19) samt det nye AB system (18). Der er ikke nogen genvej igennem Routemap’en og det anbefales således at der tages aktivt stilling til alle forhold.

I Afsnittene 0 og 4 skal bygherre gøres sig nogle valg. Disse bokse er markeret som stribede. Øvrige bokse skal overvejes en efter en.

Vejledende tekster

Der er til Routemap’en udarbejdet en række vejledende tekster. Teksterne knytter sig til de forhold, der skal beskrives i et byggeprogram jf. kravene i ABR 18 og de heraf afledte tekster i YBB19 og YBL18. Der er ligeledes udarbejdet en række vejledende hjælpetekster til de overvejelser, der indlægges i Route-map’en. Nøglen til den dybere forståelse for, hvad der er relevant at få med i et byggeprogram skal således findes i de vejledende tekster samt naturligvis egne erfaringer.

De vejledede tekster indeholder supplerende henvisninger til en række eksterne dokumenter, hvor forholdet er yderligere uddybet.

Tag udgangspunkt i Routemap'en og tryk på boksen for at gå til den vejledende tekst, der hører til.

Gå direkte til Projekthåndbogen og hent din egen Route Map

“Formålet med en Routemap til det almene byggeprogram, er at få det bedste grundlag og opstart på et projekt som det er muligt, ved at skabe et overblik over byggeprogrammets forskelligartede elementer. Det er byggeprogrammet, der samler bygherrens krav til byggeriet og til de rådgivningsydelser, der skal leveres.”


Et paradigmeskifte

Indledning

I forbindelse med anvendelsen af AB 18 grundlaget AB 18, ABT 18 of ABR 18 er der sket et opbrud med de kendte metoder. Der er sket et paradigmeskifte, da det nye AB system stillet skarpt på de krav, der påhviler en bygherre bl.a. i forbindelse med beskrivelsen af opgaven i form af et program for denne

Klarhed over ydelser og vilkår er et centralt omdrejningspunkt for arbejdet med de nye AB regler og det er intentionen med de supplerende krav til beskrivelsen af opgavens omfang og de styreredskaber, der knytter sig hertil, skal sikre en tydelig og klar opgaveformulering, således tilbudsgiveren kan afgive et fast tilbud.

Konsekvensen heraf er, at man som udbyder af opgaver, der hviler på AB 18 grundlaget, skal beskrive opgavens omfang allerede i programfasen herunder også omfanget af den rådgivning der ønskes udført samt de betingelser, der knytter sig hertil, eksempelvis budgetramme, hovedtidsplan, kvalitetssikring mv. Der stilles endvidere krav til faktisk dokumentation og anvendelsen af værktøjer eksempelvis ydelsesplan, projektgennemgang mv.

En præcis og konkret beskrivelse af opgavens omfang i forhold til ovenstående emner er uomtvistelig en væsentlig opgave, der skal udarbejdes inden et udbud, men er erfaringsmæssigt også det fundament, hvorpå den resterende opgave skal løses og dermed grundlaget for at forventninger og formåen kan nå sammen i selve byggeriet.

Det er således et naturligt forsæt at bygherre skal afsætte flere ressourcer på både operationelt og strategisk plan samt afsætte mere tid til udarbejdelsen af byggeprogrammet efter det nye AB system. Programskrivningen vil uomtvisteligt kræve indsigt i flere fagligheder udover byggetekniske kravsspecifikationer og store dele af boligforeningerne organisation vil i højere grad skulle involveres end tidligere. Ligeledes vil kontrol og opføglning på byggeprogrammets indhold kræve en anden organisering i de efterfølgende faser end tidligere.

Ny metode

For at kunne honorere AB systemets krav bedst muligt og dermed også for at skabe det bedst mulige grundlag for både bygherren, rådgiverne og entreprenørerne ved løsning af opgaverne, tager Routemap 2020 forfatteren af byggeprogrammet med gennem de emner, der med både teknisk og økonomisk fordel skal overvejes, når der skrives et program.

Routmappen er ikke et værktøj, der ved hjælp af afkrydsningsmuligheder giver svarerne, men er tænkt som et værktøj der samler de spørgsmål, der skal besvares og dermed giver brugeren et værktøj med hvilket, der kan forfattes svar på disse spørgsmål. Routemappen er dermed tænkt som et hjælpeværktøj hvor de enkelte brugere skal vurdere, hvad der er relevant og rigtigt lige netop for deres opgave.
Det betyder, at man med fordel kan besøges alle punkterne i Routemappen og derfra tage beslutning om det giver mening at medtage dette i det samlede byggeprogram.

For at skabe den størst mulige sammenhæng med AB grundlaget og Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab YBL18 samt Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning YBB18 indeholder Routemappen de krav der kan udledes heraf. Det betyder, at man som bruger skal orientere sig i forhold til, om det er en totalentreprise, nybyggeri, renovering totalrådgivning mv.

Ved anvendelse af strukturen fra Routemappen, i programskrivning vil det være nødvendigt, at der sker en koordination med byggesagens øvrige dokumenter, således indholdet af disse er i overensstemmelse med disponeringen af byggeprogrammet således gentagelser og overlap undgås.

Vi håber, at der, med anvendelsen af Routemappen vil blive udarbejdet gode og robuste byggeprogrammer, der vil minimere de uoverensstemmelser og mangler, der har givet både bygherrer, rådgivere og entreprenører økonomiske skuffelser, bristede forventninger og manglende fremdrift.

Afslutningsvist kan det anbefales at orientere sig i Betænkning 1570, hvor AB grundlaget er beskrevet sammen med bemærkninger og forklaringer til de enkelte AB-dokumenter. Betænkningen kan hentes på nettet.

Fra Betænkningen

Formålet med revisionsarbejdet angives i kommissoriet således:

”Hovedformålet med revisionen af AB-systemet er at skabe et aftalegrundlag, som kan håndtere den udvikling såvel teknisk, kompetencefordelingsmæssigt som procesmæssigt, som finder sted i byggebranchen. Samtidig skal aftalegrundlaget være fremtidssikret til imødekommelse af branchens udvikling også i fremtiden. Herudover skal revisionen medvirke til at fremme produktivitet og konkurrence i byggebranchen, herunder også konkurrence med udenlandske parter, samt mindske tvister og konflikter for herved at fremme en generel effektivisering og produktivitetsstigning i Danmark. Revisionsarbejdet skal tillige tilgodese anvendelse af principper om totaløkonomi i byggeopgaver og -projekter.

Et revideret AB-system skal kunne anvendes som aftalegrundlag uanset entreprisens størrelse og omfang, og skal danne den juridiske ramme for forskellige entrepriseretlige projekter, herunder byggearbejder, hvor der projekteres sideløbende med opførelse. E2. Bemærkninger.

Relation til eksisterende byggeprogram/byggesagsparadigmer i projekthåndbogen

Ved anvendelse af de nuværende paradigmer til Byggeprogram for totalentrepriser i sammenhæng med anvendelsen af det nye værktøj Routemap 2020 vurderes det, at Byggeprogram for totalentrepriser hensigtsmæssigt kan indgå i denne sammenhæng under afsnit 3.0 Projektbeskrivelse.

Det betyder, at det nuværende byggeprogram vil blive en del af et samlet byggeprogram der følger strukturen i Routemappen. Dette kan betyde, at der er enkelte afsnit i det nuværende paradigme for Byggeprogram for totalentrepriser der med fordel kan flyttes til de afsnit i Routemap strukturen, hvor det giver mening.

Alle de gode erfaringer der er repræsenteret i Byggeprogrammet for Totalentreprise burde således kunne finde anvendelse i Routemappen og dermed i den nye AB 18 sammenhæng. Alene vil det eksisterende byggeprograms paradigme for totalentreprise dog ikke være fyldestgørende for et byggeprogram efter det nye AB system.

På samme måde kan beskrivelser af ydelser i paradigmet for byggesagsbeskrivelse for totalentreprise indgå i det fremtidige byggeprogram. Det anbefales at det samlede krav til byggeriet samles et sted i denne tidlige fase uagtet valg af entrepriseform/rådgiveraftale.

Gå direkte til Projekthåndbogen og hent din egen Route Map

“Det er således et naturligt forsæt at bygherre skal afsætte flere ressourcer på både operationelt og strategisk plan samt afsætte mere tid til udarbejdelsen af byggeprogrammet efter det nye AB system”


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Astrid Biering Fonsbøl, AlmenNets sekretariat

Mail:

abf@bl.dk

Støttet af

Projektdeltagere

Projektleder: Graves Simonsen, Projektchef i Bygherreforeningen
Konsulenter: Anne Guldhammer & Kim Christiansen, Arkitektfirmaet Kim Christiansen ApS


Projekthåndbogen

Hent gratis vejledninger, paradigmer og inspiration til nybyggeri- og renoveringsprojekter.