Arkitektstuderende i Gadehavegård

Domea.dk, Høje Taastrup Kommune og Arkitektskolen i København har ansøgt og modtaget bevilling fra AlmenNet til gennem tre år at etablere et partnerskab med hensigten om at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer og kommuner. Det er samtidig første skridt på vejen til at gøre den almene sektor endnu mere interessant for kommende generationer af arkitekter, bysociologer og andre med relevant uddannelse.

Samarbejdsprojektet går konkret ud på, at 150 førsteårsstuderende på Arkitektskolen tre år i træk gennemfører et kursus, der skal styrke de studerendes kendskab til den almene sektor. Efter de tre år har i alt 450 studerende gennemført kurset. Gadehavegård i Høje Taastrup kommune er omdrejningspunktet for kurset. Gadehavegård er et udsat boligområde – et såkaldt Ghettoområde med 986 boliger. Området er blevet pålagt at igangsætte en udviklingsplan med en reduktion af de almene familieboliger til 40 procent.

Læs nyhed: "Arkitektstuderende skal få øjnene op for det almene som arbejdsplads"

For de arkitektstuderende er den aktuelle omfattende transformation et godt eksempel på generelle problemstillinger og potentialer i almene boligområder. Selve kurset gennemføres af en erfaren underviser fra Arkitektskolen, der forsker i almene boliger. Kurset er for alle førsteårsstuderende på Arkitektskolen, huses af Høje Taastrup Kommune og har den rumlige og sociale organisering af Gadehavegård og almene boliger generelt som omdrejningspunkt.

Kort om kurset
Kurset forløber over fem uger hvert år i de næste tre år for alle førsteårsstuderende på Arkitektskolen i februar og marts. Det indeholder en række generelle læringsmål i relation til arkitektfaglig organisering, værktøjer, analyseformer og lignende. De studerende arbejder i grupper på ca. fem studerende med at analysere cases, som i dette tilfælde er Gadehavegård og nærliggende almene bebyggelser. Ved kursets afslutning vil de omfattende studier blive samlet i 30 publikationer med tegninger, fotografier, tekster og diagrammer. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, vejledning, kritikker, øvelser og selvstændige studier, herunder introduktion til almenbolig-branchen. De første to uger foregår på rådhuset som base samt intenst feltarbejde og dataindsamling. I disse to uger afholdes to workshops, hvor der dannes kontakter, netværk og diskuteres. Elever fra Høje Taastrup Gymnasium og andre uddannelsessøgende unge, inviteres til at overvære og deltage i fremlæggelser. Herefter bearbejder grupperne deres data under vejledning og vender tilbage til Gadehavegård, Høje Taastrup og udvalgte aktører efter behov for at få supplerende oplysninger. Den sidste uge handler om at bedømme, udstille og debattere de studerendes arbejder.

Ved at gennemføre kurset som et fælles alment, kommunalt og uddannelsesmæssigt projekt forventes samarbejdet at:

  • give inspiration og viden til de aktører, der har ansvar for almene boligområders fysiske forandringer.
  • give inspiration til og et nyt forbedret syn på eget boligområde hos områdets beboere.
  • øge opmærksomheden på arkitektur, byggeri og renovering som uddannelsesretning for områdets unge og som praksisområde hos de arkitektstuderende.
  • samarbejdet kan fungere som løftestang for et fremtidigt forskningsprojekt om et Boliglaboratorium.
  • bidrage til udviklingen af Gadehavekvarteret som vidensby.
  • lægge kimen til en ændring i omverdenens opfattelse af kvarteret.
  • skabe en unik lokal begivenhed med attraktionsværdi for alle.

Håb om mere praktik for arkitektstuderende i almene boligorganisationer
Mette Mogensen, by- og boligudviklingschef i domea.dk, håber, at projektet vil ende ud med en praktikordning og -vejledning til de almene boligorganisationer, så de studerende på relevante uddannelser, ikke kun arkitektuddannelsen, kan få større kendskab til mulighederne for at komme til at arbejde i den almene sektor

”Det er vores oplevelse, at de almene boligorganisationer og -selskaber har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft med en arkitektfaglig baggrund. Mange arkitekter ønsker at arbejde som rådgivere for boligorganisationer og -selskaber, men færre søger arbejde på bygherreside. Med en tidlig introduktion af den almene verden skabes et langt mere kvalificeret grundlag for de kommende generationer af arkitekter og andre med relevant uddannelse til at forstå og tage stilling til fremtidig ansættelse indenfor branchen”, siger hun.

I februar 2021 skal 2. hold af arkitektstuderende gennemføre kurset i Gadehavegård.

“Med en tidlig introduktion af den almene verden skabes et langt mere kvalificeret grundlag for de kommende generationer af arkitekter og andre med relevant uddannelse til at forstå og tage stilling til fremtidig ansættelse indenfor branchen.”
Mette Mogensen, by- og boligudviklingschef i domea.dk

Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Mette Mogensen, by- og boligudviklingschef i domea.dk

Projektøkonomi

Støttebeløb fra forsøgspulje

482.500

Støttet af

Projektejer

domea.dk

Ansøgningsår

2020