Hvad er et udviklingsprojekt i AlmenNet?

Har du en projektidé? Så hold ikke igen. Der er flere veje til at få projektidéer taget i betragtning, uanset om du og din boligorganisation ønsker at stå i spidsen for det, eller om du blot har nogle idéer eller emner, som AlmenNet bør arbejde med. Her finder du alt, hvad du skal vide om processen fra idé til færdigt udviklingsprojekt.


Medlemsdrevne udviklingsprojekter

Motoren i AlmenNet er vores udviklingsprojekter. Her samarbejder medlemmerne om at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boliger. 

Udviklingsprojekterne udvælges og gennemføres af foreningens medlemmer, og giver grundlag for efterfølgende formidling, læring og innovation. Udviklingsprojekterne udmønter sig typisk i en publikation med tilhørende værktøjer, som beskriver en bedste praksis på det pågældende felt, og som kan opkvalificere de almene boligadministrationers kompetencer i varetagelse af bygherrerollen. Endvidere er det vores målsætning, at udviklingsprojekterne er med til at understøtte et konstruktivt samarbejde med beboere, bestyrelser, myndigheder og byggeparter.

Alle AlmenNets udviklingsprojekter tager afsæt i en af nedenstående kategorier, der tilsammen udgør AlmenNets arbejdsfelt og forståelsesramme:

Som medlemsorganisation kan man søge om støtte igennem AlmenNet til at gennemføre et udviklingsprojekt. Læs mere om hvem, der kan søge støtte herunder.Hvem kan søge om støtte?

Forslag til udviklingsprojekter kan komme fra foreningens medlemmer, bestyrelsen, sekretariatet eller øvrige interessenter. Men ønsker man at søge støtte til et udviklingsprojekt, skal projektet enten være forankret i en af AlmenNets medlemsorganisationer eller i AlmenNets bestyrelse. Projektejer allierer sig med en eller flere øvrige medlemsorganisationer som projekt- eller arbejdsgruppe.

Det står projektejer frit for at gøre brug af eksterne konsulenter til at gennemføre dele af projektet, men det forventes, at hoveddelen af aktiviteter ligger hos de medlemsorganisationer, som er involveret i projektet.     

Med andre ord er det kun medlemsorganisationer, der kan søge om støtte til udviklingsprojekter igennem AlmenNet. Øvrige interessenter er velkomne til at kontakte en af AlmenNets medlemsorganisationer og foreslå et projekt, eller kontakte sekretariatet for sparring.

Foreningen har som et af sine formål, at de almene boligorganisationer skal opnå læring igennem arbejdet med udviklingsprojekter. Derfor skal projektet drives af medlemmerne. 

Her kan du se alle AlmenNets medlemmer

Hvad kan man søge støtte til?

I AlmenNet arbejder vi med en bred vifte af temaer inden for udvikling og fremtidssikring af byggeriet.

"Foreningen initierer, støtter og koordinerer udviklingsprojekter med kompetencegivende indhold i bred forstand. Projekterne har fokus på både fysiske investeringer, boligsociale processer og nye organiseringsformer. Foreningen skal øge boligadministrationernes kompetencer i varetagelse af bygherrerollen og derigennem medvirke til at forbedre den almene boligs konkurrenceevne."
Læs AlmenNets vedtægter her

Nye projektansøgninger vil af bestyrelsen blive vurderet ud fra kriterier som aktualitet, udviklingsbehov og anvendelighed blandt medlemmerne. Den primære målgruppe er ledelsen og ansatte i byggeafdelingerne, i de almene boligorganisationer og -administrationer. De øvrige interessenter er rådgivere, myndigheder, beboere og øvrige af byggeriets parter.

Har du en god idé, er du velkommen til at kontakte AlmenNets sekretariat for at drøfte potentialerne samt evt. mulige samarbejdspartnere og finansiering m.v. på almennet@almennet.dk

Læs om ansøgningsprocessen herunder.Sådan ansøger du – fra idé til godkendt projekt

Flere veje til realiseringen af en projektidé

Har du en projektidé? Så hold ikke igen. Der er flere veje til at få projektidéer taget i betragtning, uanset om du og din boligorganisation ønsker at stå i spidsen for det eller om du blot har nogle idéer eller emner, som du ønsker at AlmenNet bør arbejde med.

Den løse projektidé
Du har en idé til et projekt, men er ikke sikker på, om idéen holder vand og har måske heller ikke formuleret noget endnu.
→ Knyt nogle få ord på dine tanker ved at udfylde denne formular. Det kan gøres på få minutter.
Find formularen her

Emner til AlmenNets udviklingsseminar
Du har ikke lige en projektidé og måske heller ikke tid til at deltage i et projekt, men har en eller flere emner eller problemstillinger, som du godt kunne tænke dig at foreningen tog med på det kommende udviklingsseminar. Du eller en kollega vil måske oven i købet gerne deltage i et evt. projekt.
→ Skriv dine emner her, det tager ikke mange sekunder!
Find formularen her

Projektforslag
Du har et konkret projektforslag som din boligorganisation gerne vil stå i spidsen for og ønsker måske at få nogle flere boligorganisationer med i projektgruppen, eller har brug for yderligere kvalificering eller sparring.
→ Send forslaget til AlmenNets sekretariat på almennet@almennet.dk

Sådan ansøger du!

En projektidé kan enten være en projektbeskrivelse eller en løs idé. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til sekretariatet, som vil give dig sparring og guide dig videre i processen. Erfaringen viser, at den største læring kommer, når vi går sammen om at finde løsninger på udfordringer. Derfor anbefales det at gå sammen med andre boligorganisationer om et udviklingsprojekt. Sekretariatet og bestyrelsen vil bistå med hjælp til dette og vil i øvrigt vurdere, om forslaget skal tages med på AlmenNets udviklingsseminar, hvor nye projekter hvert år fødes, eller om projektet skal sættes i gang.

Projektansøgningen

Selve ansøgningen bør fylde 1 - 3 sider og redegøre for projektets formål og proces samt indeholde en tidsplan, et forslag til projektorganisering og et budget. Det forventes at boligorganisationen medfinansierer 50% af egne timer. Hent en vejledning om retningslinjer for økonomi i udviklingsprojekter i den gule download-menu i højre side.  

Her kan du se de seks indledende faser i tilblivelsen af et udviklingsprojekt.

Step by step-guide

  1. Projektforslaget sendes skriftligt til sekretariatet på mailadressen: almennet@almennet.dk
  2. Sekretariatet fremlægger forslaget for forretningsudvalget, der vurderer, om projektforslaget yderligere skal kvalificeres eller kan præsenteres som det er for bestyrelsen.
  3. Forretningsudvalget fremlægger projektforslaget for bestyrelsen på bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan på mødet vælge at godkende forslaget med henblik på igangsættelse, henvise forslaget til en pulje af mulige projekter med henblik på at foretage en samlet prioritering eller afvise forslaget. Bestyrelsen kan også vælge at tage projektforslaget med på det årlige udviklingsseminar, hvor det vil blive yderligere kvalificeret.
  4. Såfremt bestyrelsen finder projektforslaget relevant at arbejde videre med vil forslagsstilleren blive kontaktet af sekretariatet med henblik på eventuelle småjusteringer i ansøgningen.
  5. Formand og sekretariatsleder vil på denne baggrund søge finansieringsmidler hos AlmenNets sponsorer.
  6. Når projektet er godkendt, peger bestyrelsen på en projektkoordinator som skal følge- og give sparring til projektet.  Processen

Så snart der er fundet midler til projektet, kan projektleder komme i gang. I et konstruktivt samarbejde med projektkoordinatoren samt projektets arbejds- og følgegruppe udarbejdes projektet. Undervejs kommunikeres væsentlige milepæle fra projektet via AlmenNets kanaler.

Når projektlederen er i mål, afleveres produkterne til AlmenNet, som sikrer at alt materiale bliver tilgængeligt for alle interesserede. Herefter skal projektets resultater bredes ud til alle, så de kan skabe værdi i sektoren. AlmenNets sekretariat og projektleder lægger en plan for, hvordan projektet bedst formidles til målgruppen, hvorefter planen eksekveres. Kommunikationen består som regel af et miks af fysiske møder og en digital kampagne.

Spørgeguide til formidling af udviklingsprojekter

Spørgsmålene i denne guide er meget gode at holde fast i under hele processen, da man på den måde, får lavet et godt projekt


AlmenNet som samarbejdspartner

Der er ingen grund til, at vi sidder hver især og løser de samme udfordringer. I AlmenNet indgår vi partnerskaber med henblik på at udvikle og formidle relevante projekter til sektoren sammen. Bliv klogere på hvordan du kan samarbejde med AlmenNet.

I AlmenNet samler og deler vi viden, som giver værdi til de ansatte i den almene boligsektor. Det er både AlmenNets egne projekter og vejledninger, medlemmernes egne bygge- og udviklingsprojekter, men også projekter fra andre brancher, organisationer og puljer som kan skabe værdi for branchen.

Derfor indgår AlmenNet ofte samarbejder med andre aktører om at udvikle og formidle relevant viden med henblik på at dygtiggøre og fremtidssikre sektoren.

De almene boligorganisationer er drivkraften i udviklingen og AlmenNet er samlingspunktet for sektorens udviklingsprojekter. I foreningen formidler vi ny viden via vores digitale platforme, kurser, konferencer, netværk, webinarer og møder. Vi er i direkte kontakt med op mod 95% af de almene bygherrer årligt.

I AlmenNet kan vi hjælpe samarbejdspartnere med at udvikle, administrere og formidle projekter, der har relevans for sektoren. Se eksempler på kampagner, puljer, bevillingsgivere og samarbejdspartnere nedenfor:

Formidling af kampagner og puljer

Samarbejdspartnere der støtter AlmenNets udviklingsprojekter

Øvrige samarbejdspartnere