Evaluering af Den Almene Forsøgspulje

Om evalueringen

Den almene forsøgspulje kom til verden i 2010. I de efterfølgende år blev der i alt bevilget 65. mio. kr. til 89 forsøgs- og udviklingsprojekter, og af dem var 73 projekter helt færdige ved udgangen af 2018. Ud fra disse 73 projekter er der blevet lavet en evaluering af puljen.

Puljens formål fremgår af hjemlen i finansloven til etableringen af Den Almene Forsøgspulje. Puljen har haft til formål at udvikle det almene bygger, så det er bedre tilpasset de fremtidige boligbehov. Udviklingsmålene omfatter:

 • Behovet for at boligerne er fleksible og mulige at tilpasse fremtidige beboeres behov
 • At de er effektive at drive
 • At de er energivenlige og med godt indeklima og tilpasset klimaændringer
 • At de har arkitektonisk kvalitet

Puljens midler kunne bl.a. anvendes til projekter, hvor der afprøves nye bygningskonstruktioner, materialer og teknologiske løsninger, men der var også åbenhed for mere organisatoriske projekter, som f.eks. handlede om drift og vedligeholdelse. Puljens projekter måtte ikke blive for ”sociale”, da denne type projekter snarere hørte hjemme under Satspuljen.

Projekterne er fordelt på fire hovedmålsætninger for forsøgspuljen, og set under et var projekterne knytte til målsætningen om Effektiv drift mest vellykkede efterfulgt af projekter knyttet til målsætningen om Energivenlige boliger, indeklima og klimatilpasning. På tredjepladsen følger projekterne om Arkitektonisk kvalitet. Den sidste målsætning om Beboerbehov, fleksible boliger og fremtidssikring blev belyst i 11 projekter, hvor efterspørgslen synes at være dalet.

Som helhed er vurderingen, at forsøgspuljens projekter har haft en ganske god kvalitet. Der har været meget få mislykkede projekter. Heldigvis er langt de fleste af projekterne gode eller endda meget gode. I en grundig kvalitetsbedømmelse af 14 af de bedste projekter, blev 7 endda bedømt som helt fremragende.

Hvad angår formidlingen af resultaterne, varetaget af AlmenNet, vurderes denne også til at have været overordentlig positiv i forbindelse med hjemmesiden samt gennem nyhedsbreve.

Forsøgspuljens gennemslag til praksis er svær at bedømme, men under evalueringen har der været udbredt enighed om, at en del af projekterne var kommet ud og havde bidraget til en ændret praksis, især inden for området Effektiv drift. De samme nøglepersoner, der blev interviewet under evalueringen, efterlyste da også en ny forsøgspulje, nu hvor den gamle løber ud!

Evalueringen er foruden den sammenfattende analyse og konlusioner opdelt i 3 delundersøgelser: Delundersøgelse A, der er afsluttet d. 15.12.2018, giver et overblik over forsøgspuljens resultater. I nærværende Delundersøgelse B skal kvaliteten af 14 udvalgte afsluttede projekter afklares. Det skal ske ved at besvare nedenstående spørgsmål for de udvalgte projekter. Endelig skal Delundersøgelse C vurdere formidlingen af forsøgspuljens resultater.

Du kan læse meget mere i den samlede evaluering i linket til højre eller læs videre for at finde de individuelle delevalueringer.


Overblik over Den Almene Forsøgspuljes resultater

Denne rapport omhandler den første delundersøgelse, delundersøgelse A. Den skal give et generelt overblik over forsøgspuljens resultater: på hvilke områder er puljens formål blevet opfyldt – og på hvilke er det ikke lykkedes? De efterfølgende delundersøgelser skal fokusere på henholdsvis kvaliteten af de gennemførte projekter, delundersøgelse B, og på formidlingen af forsøgspuljens resultater, delundersøgelse C.Kvaliteten af udvalgte gennemførte projekter

I Delundersøgelse B afklares kvaliteten af 14 udvalgte afsluttede projekter ved at besvare nedenstående spørgsmål for de udvalgte projekter. Endelig skal Delundersøgelse C vurdere formidlingen af forsøgspuljens resultater. Hovedspørgsmålene i nærværende Delundersøgelse B er følgende:

 • Er projekterne gennemført som aftalt?
 • Har projekterne leveret de forventede resultater?
 • Opfylder resultaterne et eller flere af puljens formål/målsætninger?
 • Er projekternes resultater af generel interesse for den almene sektor?
 • I hvilket omfang er projekternes resultater blevet brugt uden for projekterne?

Delundersøgelse B er gennemført som en gennemgang og evaluering af hvert af de 14 udvalgte projekter ud fra de fem ovennævnte punkter. De fire første punkter baseres på det dokumentariske materiale, der ligger på AlmenNets hjemmeside for hvert af projekterne eller er blevet stillet til rådighed af ministeriet. I forbindelse med projekt (15): Konkurrence om fremtidens bæredygtige almene boliger, danner to publikationer om konkurrencen grundlag for evalueringen. Det sidste spørgsmål, om projekternes gennemslag mere generelt i den almene sektor, besvares ud fra interview med projektejerne fra de 14 projekter og ud fra fokusgruppe interview med 13 personer med tilknytning til Den Almene Forsøgspulje.Formidlingen af forsøgspuljens resultater

Delundersøgelse C skal vurdere formidlingen af forsøgspuljens resultater på fire områder:

 • AlmenNets hjemmeside
 • AlmenNets ERFA-møder
 • AlmenNets ambassadør-ordning
 • AlmenNets konferencer

Evalueringen skal så vidt det er muligt være både kvantitativ og kvalitativ. I den kvantitative del skal antal besøg på hjemmesiden og antal deltagere i ERFA-møderne opgøres. Endvidere skal ambassadør ordningens udbredelse og antallet af konferencer, hvor forsøgspuljeprojekter har været præsenteret, gøres op. I den kvalitative del gennemføres to fokusgruppeinterview, hvor der søges svar på spørgsmålet om kvaliteten af formidlingen og projekternes gennemslag til praksis.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Specialkonsulent Per Darger

Mail:

pda@tbst.dk