Smart fjernvarme i Gadehavegård

Om projektet

Der er et meget stort potentiale for at gøre varmeforsyningen til almene boliger billigere og mere klimavenlig ved at udnytte nye digitale muligheder. Det dokumenterer de seneste års omfattende udviklings- og demonstrationsprojekt i Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling Gadehavegård i Høje-Taastrup kommune.

Projektet omfatter etablering af et helt nyt fjernvarmenet, 19 nye varmecentraler og indeklimamålere i de 985 boliger samt intelligente radiatortermostater i én blok. Beboerne sparer mere end 1,5 mio. kr. på varmeregningen om året, og driftscenteret har fået frigjort ressourcer til bedre beboerservice.


Millionbesparelse for beboerne

Udgangspunktet for den samlede indsats i Gadehavegård var en analyse, der viste, at fjernvarmesystemet kostede beboerne op mod 700.000 kr. om året i incitamentstarif for dårlig afkøling. Herudover medførte lækagetab og forældet indregulering, at der var et stort varmetab i bebyggelsen. For at kortlægge og dokumentere mulighederne for besparelser deltog Gadehavegård i et EU-støttet europæisk samarbejdsprojekt for energioptimering af fjernvarmeforsynede boligblokke.

Da afdelingsbestyrelsen besluttede at igangsætte det omfattende projekt takkede de samtidig ja til at driften blev overdraget til Høje-Taastrup Fjernvarme via en 20-årig abonnementsaftale. De første erfaringer med driften af det nye fjernvarmesystem viser, at beboerne udover at slippe for det dyre afkølingsgebyr har reduceret deres varmeudgifter med omkring en million kr. om året.Smart fjernvarme

Med støtte fra Energistyrelsen har Gadehavegård også fået mulighed for at bygge et digitalt baseret overvågningssystem - Smart Autotuning - på det nyetablerede fjernvarmesystem. Efter et udbud blev NeoGrids PreHEAT-system valgt. Systemet består af en digital varmestyring, der er placeret i hver af de nye varmecentraler. Styringen justerer løbende fremløbstemperaturen fra de enkelte varmecentraler til boligerne efter vejrprognoser for solindfald, vindforhold og udetemperatur, der påvirker de enkelte boligers varmebehov.

Beboerne har på et afdelingsmøde besluttet, at systemet skal garantere en maksimal rumtemperatur på 21 grader, ligesom beboerne har sikkerhed for altid at få den mængde varmt brugsvand, de ønsker. Både varmen til radiatorerne og det varme brugsvand bliver løbende justeret med PreHEAT’s selvlærende algoritmer, der indretter leverancerne efter beboernes varmeforbrug i hver enkelt boligblok. En indbygget legionella-sikring betyder, at fremløbstemperaturen i det varme brugsvand med regelmæssige mellemrum øges til et niveau, der slår de farlige bakterier ihjel.Bedre indeklima

Pre-HEAT-systemet er blevet integreret med intelligente afregningsmålere for varme og varmt brugsvand, og der er ligeledes opsat indeklimamålere, der bl.a. registrerer rumtemperatur og luftfugtighed med timeaflæsninger. Efter at have fået adgang til at fjernaflæse disse målere har NeoGrid indgået en serviceaftale med driftscenteret i Gadehavegård, der betyder, at varmesystemet overvåges 24 timer i døgnet.

For driftscenteret har det digitale system betydet, at medarbejderne fra deres arbejdsplads kan tjekke, om en beboerklage over dårligt indeklima i virkeligheden skyldes, at der ikke er luftet ordentligt ud, ligesom beboere, der klager over en kold radiator, på stedet kan få at vide, om det skyldes, at rumtemperaturen har nået 21 grader, og der derfor ikke er behov for mere varme fra radiatorerne. Det er driftscenterets foreløbige vurdering, at omkring 90 procent af de tidligere fysiske besøg i boligerne nu kan undgås, og de frigjorte ressourcer kommer beboerne til gode i form af bedre beboerservice.

Som led i det nye avancerede system har alle beboere fået tilbud om adgang til systemets beboer-app, hvor driftscenteret kan hjælpe beboerne med at indstille personlige alarmer, så de bliver varslet, hvis forbruget af varme eller varmt brugsvand overskrider en grænse, som beboerne selv fastsætter.Klimavenligt fjernvarmesystem

Høje-Taastrup Fjernvarme har været meget aktivt involveret i projektet, fordi det rummer store muligheder for at optimere driften af det samlede fjernvarmesystem i forsyningsområdet. Det er nemlig ikke kun elsystemet, der har behov for et mere fleksibelt forbrug. I Høje-Taastrup er der i dag en udpræget morgen- og aftenspids, der betyder, at det forbrugerejede fjernvarmeselskab i fyringssæsonen ofte bliver nødt til at sætte de dyreste og mest klimabelastende spidslast-centraler i drift. Smart Autotuning er derfor også et redskab til at opnå en mere klimavenlig varmeforsyning.

Når fjernvarmeselskaber ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at overgå til udnyttelse af overskudsvarme og indpasning af vedvarende energikilder, er det en fordel at sænke fremløbstemperaturen og på den måde overgå til lavtemperaturdrift. Det stiller større krav til fleksibilitet hos brugerne, og når Pre-HEAT systemet sørger for en mere effektiv udnyttelse af bygningernes potentiale for fysisk lagring af varme, tager det toppen af varmebehovet i de to spidslast-perioder.

NeoGrid og COWI har dokumenteret via målinger hen over et år, at den digitale overvågning af fjernvarmesystemet giver beboerne en ekstra besparelse på mere end 10 procent på varmeregningen og at returtemperaturen til fjernvarmenettet er reduceret med omkring 5 grader.

For beboerne har det været en rigtig god forretning at få optimeret det lokale fjernvarmesystem, fordi de opnåede økonomiske besparelser er markant større end beboernes betaling for det nye system.

COWI opfordrer på den baggrund de almene boligorganisationer til at være opmærksom på de nye muligheder i Smart Autotuning, der også er et oplagt element i de kommende grønne screeninger og grønne revurderinger af de almene boligafdelingers helhedsplaner.

Projektet har opnået støtte fra EnergistyrelsenKort

Samarbejdspartnere