Strategiske partnerskaber i den almene boligsektor

Om projektet

Et nyt udviklingsprojekt skal give de almene bygherrer indsigt i den viden som de to strategiske partnerskaber, fsbHJEM og byggepartnerskabet &os, hidtil har skabt. En central del af projektet bliver etableringen et netværk mellem de almene bygherrer, sådan at man over tid kan dele viden og hjælpe andre almene bygherrer, når de overvejer at etablere et strategisk partnerskab.

Strategiske partnerskaber som organiseringsform er i byggeriet blevet udpeget som et centralt værktøj til at løse en række udfordringer, der er forbundet med det traditionelle udbudssystem. Forventningerne til de længerevarende partnerskaber er blandt andet et opgør med høje transaktionsomkostninger ved faseskift grundet krævende udbudsprocesser, ligesom det gentagne samarbejde giver anledning til at højne produktiviteten under byggesagen og kvaliteten i det endelige byggeri – også når der skal løses projekter med høj kompleksitet. 

I 2018 igangsatte fsb og KAB som de første almene bygherrer arbejdet med udbud af strategiske partnerskaber, der begge blev etableret i foråret 2019. Efter godt halvandet år igangsættes nu dette fælles udviklingsprojekt, hvis formål det er at skabe ny viden og opsamle erfaring fra praksis om anvendelsen af strategiske partnerskaber i en almen kontekst. Erfaringsudvekslingen skal dels ske mellem de to partnerskaber, som kører parallelt og dels mellem partnerskaberne og den øvrige almene sektor.

Udviklingsprojektet vil munde ud i en række anbefalinger til, hvornår man kan vælge strategiske partnerskaber som model, men lige så vigtigt, hvordan bruger man de strategiske partnerskaber i det almene, når først man har kastet sig ud i det. Ambitionen er med andre ord at åbne den sorte boks om brugen af strategiske partnerskaber, mens de sker, fordi der ligger en masse arbejde i at få det længerevarende samarbejde til at udløse de gevinster, der var motivationen for valget af dem i første omgang.

Projektet er dermed ikke en evaluering af partnerskaberne og deres evne til at levere bedre og billigere byggeri, men en vidensopsamling på praksisnære erfaringer med, hvornår og hvordan der arbejdes i længerevarende samarbejder i en almen kontekst. Herunder vil der blive samlet op med erfaringer for udviklingen af evalueringsmodeller i de enkelte partnerskaber. Projektet arbejder med vidensdeling på både politisk, strategisk, strukturelt og operationelt niveau.

De to partnerskaber som rygraden i projektet

De to partnerskaber, der udgør rygraden i udviklingsprojektet:

&os bestående af KAB, Enemærke & Petersen, KANT Arkitekter, JJW Arkitekter, SLA, Oluf Jørgensen, Norconsult og Rekommanderet. Porteføljen af byggesager forventes at løbe op i 6 mia. kr. og vil være en kombination af renovering og nybyg. Typen af byggerier vil være boliger, men både som renovering, byomdannelser og helhedsplaner samt nybyggeri

fsb HJEM bestående af fsb, COWI, NCC, RUBOW arkitekter og Smith Innovation Porteføljen af byggesager forventes at løbe op i 3 mia. kr. og vil primært omhandle renovering af eksisterende boligafdelinger. Der kan komme projektudviklingen og nybyggeri til.

Projektets udviklingsaktiviteter

I projektforløbet vil der blive gennemført udviklingsmøder, inviteret til åbne saloner, afholdt følgegruppemøder. Formidlingen fra projektet vil foregå løbende, men med en afsluttende publikation. 

Udviklingsmøderne har en intern karakter, og det er en forudsætning, at der her kan skabes et fortroligt rum for erfaringsudvekslingen. Hvert af de tre udviklingsmøder vil have nogle særlige temaer, som er relevante i forhold til afklaringen og gennemførelsen af udbuds- og tilbudsfasen eller i opstartsfasen af et strategisk partnerskab. Udover deltagere fra de to partnerskaber kan der efter behov inviteres eksterne gæster, der skal bidrage til vidensopsamlingerne. Udviklingsmøderne gennemføres i oktober 2020 samt i marts og maj 2021. 

Salonerne er åbne arrangementer, som den almene sektor og interesserede virksomheder kan deltage i. Her deles erfaringer fra udviklingsmøderne. På møderne inviteres til fælles refleksion omkring udfordringer og muligheder herunder også diskussionen af skala for et partnerskab. Grundet covid-19 er datoerne for disse to saloner ikke sat endnu. 

Følgegruppen har til formål at dele og forankre erfaringer på et strategisk og politisk niveau herunder perspektivere til eksisterende rammevilkår. Her inviteres særskilt til vidensudveksling undervejs i udviklingsprojektet. 

Undervejs i processen vil vi skrive en række artikler, der samler op på diskussionerne og udviklingsarbejderne i henholdsvis salonerne, udviklingsmøderne og i følgegruppen. Og afslutningsvis udgives en vejledning i hvornår og hvordan strategiske partnerskaber kan anvendes i den almene sektor.

Udviklingsprojektet gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

project leader icon

Projektleder

Mie Wittenburg
Tlf: 22 83 58 25
Stilling: Daglig leder i Smith Innovation og partnerskabsudvikler i fsb HJEM

Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Lone Zeeberg Nielsen, bygge- og udviklingschef i fsb

Mail:

lonni@fsb.dk

Støttet af

Projektejer

fsb

Projektdeltagere

Projektkoordinator for AlmenNet: Jesper Rasmussen, seniorkonsulent, BO-VEST

Byggepartnerskabet & os: Ulrik Steen Jensen, Meik Bille Keller, Kim Thinggaard, Martin Wiggers Eriksen, Nikolaj Frederiksen, Uffe Bay-Smidt, David Ploug, Søren Houen Schmidt.

fsb HJEM: Lone Zeeberg Nielsen, Helene Freiesleben Bjergelund, Per Vedel Brøndsted, Johnny, Henning Jørgensen, Brit Nemmøe, Morten Dam Hansen, Mie Wittenburg, Marcus Frostholm, Simone Kongsbak