Muligheder i udbudsloven

AlmenNet vil kortlægge og analysere, hvordan de almene boligorganisationer bruger rammerne i udbudsloven. Et centralt spørgsmål er, om almene boligorganisationer bruger alle de muligheder, som udbudsloven giver. Som en del af projektet indsamler Bygherreforeningen data til AlmenNet. Samtidig efterlyser AlmenNet erfaringer med de nye udbudsregler fra dig.

Projektet skal undersøge, om de almene boligorganisationer bruger alle mulighederne i udbudsloven, hvad der forhindrer almene bygherrer i at bruge hele spektret af udbudsreglerne, og endeligt hvordan man kan understøtte boligorganisationerne, så de får mest muligt ud at rammerne i udbudsreglerne.

”Formålet er at undersøge, hvordan man bruger de nye udbudsregler, og om boligorganisationerne bruger hele spillepladen,” siger Jesper Rasmussen, der er projektleder for AlmenNets projekt.

Udviklingsprojektet hedder ”Muligheder i udbudsloven”, og det er målrettet ansatte i de almene boligorganisationer, der arbejder med udbud. Projektet forventes færdiggjort i 2020.

Baggrunden er kort fortalt, at regulerede bygherrer er underlagt reglerne i udbudsloven, når de skal indkøbe varer eller ydelser. Udbudsloven trådte i kraft i 2016 på baggrund af et EU-direktiv. I 2020 skal reglerne så evalueres. Samtidig med evalueringen af reglerne vil AlmenNet undersøge, hvordan reglerne bliver brugt i praksis.

Tidslinje

Siden de nye regler trådte i kraft, er der helt grundlæggende kommet flere muligheder for at bruge fleksible udbudsformer og gå i dialog med markedet. Formålet med reglerne er lidt forenklet at sikre effektiv konkurrence og dermed bedst mulig udnyttelse af de offentlige midler – og dermed også de almene boligorganisationer, der er underlagt denne regulering.

Med udbudsreglerne er der nu bedre muligheder for at gå i dialog med markedet, før den endelige opgave udbydes, og så er der med de såkaldte fleksible udbudsformer nu videre rammer for, hvordan man kan indgå aftaler (fx Udbud med forhandling og nye muligheder for langsigtede aftaler som fx Partnerskaber). Men jura og regler er én ting, at skabe grundlaget for et godt projekt er måske noget andet.

Jesper Rasmussen er projektleder for AlmenNets projekt. Han har en fortid som byggechef i BO-VEST. Netop BO-VEST har man ansat en jurist, der arbejder tæt sammen med projektlederne i byggeafdelingen. Jesper Rasmussen mener, det gavner at have juridisk bistand med fra starten.

”Ofte bliver vi bebrejdet af juristerne, at vi ikke er gået i dialog med dem tidligere. En god advokat kan jo bidrage med at afdække udbudsmuligheder, så der tidligt kan træffes en kvalificeret beslutning om udbuddet,” forklarer han.

Han fremhæver, at udviklingsprojektet bl.a. skal undersøge, hvordan man kan klæde sektoren på til at udnytte de fleksible muligheder i udbudsloven.

Helt grundlæggende handler det om, at udbudsloven skal være en hjælp til at

  • få transaktionsomkostninger ned
  • få bedre købmandsskab, generelt (altså bedre aftaler)
  • få afprøvet flere muligheder i udbudsloven.
  • Det igangværende projekt skal også undersøge, hvordan man kan bruge reglerne, så det understøtter de mål.

Flere bruger de nye muligheder

AlmenNet og BL vil med projektet undersøge, hvad der skal til for at flere bruger udbudslovens muligheder.

”Der er sket noget, der er flere og flere, der har brugt ydermulighederne i loven. Siden udbudsloven er kommet, har vi måske savnet nogle erfaringer, som andre kan trække på. Men nu er der projekter, vi kan lære af,” forklarer Jesper Rasmussen.

Derfor ønsker AlmenNet også at komme i kontakt med de ansatte, der arbejder med udbud – både større og mindre boligorganisationer. Udviklingsprojektets formål er at indsamle praktiske erfaringer, og de input skal så kvalificeres af fagfolk. Eller sagt med andre ord: Eksperter med udbudskompetencer skal være med til at analysere de input, der kommer fra de almene boligorganisationer.

Hvis du har erfaringer med udbudsloven, så send en mail til AlmenNet: almennet@almennet.dk, så kontakter vi dig.

Styregruppen

Rolf Andersson, KAB mail: ran@kab-bolig.dk, tlf.: 3363 12 76
Steen Ejsing, DAB mail: sej@dabbolig.dk, tlf.: 7732 0430
Jesper Rasmussen, Bo-Vest mail: jra@bo-vest.dk, tlf.: 8819 0071
Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark mail: micd@bdk.dk, tlf.: 7376 2500
Finn Lauritsen, Lauritzen Consulting mail: fl@flauritzen.dk Tlf.: 2044 03 25
Olav Kirchhof, AlmenNet mail: oki@bl.dk, tlf.: 3376 2058
Natalia Rogaczewska, BL mail: nro@bl.dk, tlf.: 5373 1548
Thomas Holluf Nielsen, Domea.dk mail: thn@domea.dk

“Vi skal både have input fra praktikerne, og så er det vigtigt, at vi får en kvalificering af svarene fra fagfolk”
Jesper Rasmussen

Del 1: Almene bygherrers erfaringer med udbudsloven

Bygherreforeningen og Almennet har i samarbejde undersøgt almene bygherrers udbudspraksis. Formålet har været at få indblik i de almene bygherrers erfaringer med udbudsloven. Disse erfaringer spiller ind i Almennets udviklingsprojekt ”Muligheder i udbudsloven” og giver dermed et overblik over de almene bygherrers anvendelse af udbudsloven frem mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens evaluering af loven i 2020.

For at få indblik i de almene bygherrers erfaringer med udbudsloven har Bygherreforeningen foretaget en minisurvey, afholdt en workshop og lavet kvalitative interviews. 12 almene bygherrer har besvaret surveyen, 14 har deltaget i workshoppen sammen med offentlige og private bygherrer, mens fire almene bygherrer efterfølgende er blevet interviewet for at få underbygget pointer, der er fremkommet i forløbet.

Derudover er data fra en større survey foretaget blandt Bygherreforeningens medlemmer inddraget med særligt fokus på de almene bygherrers besvarelser.


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Astrid Biering Fonsbøl

Mail:

abf@bl.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1,2 mio. kr.

Projektdeltagere

Jakob Reddersen, Projektkoordinator, AKF Koncernen
Christina Iversen, Juridisk konsulent, BL