Lokal afledning af regnvand - kom godt i gang

Om projektet

Projektet har til formål at sætte fokus på de udfordringer som klimaændringerne medfører i form af mere koncentreret nedbør, højere grundvandsstand og højere vandstand i havene. Det er forhold, som giver store problemer for mange af de eksisterende boligområder, og som ofte kan afhjælpes med lokale løsninger på afledning af regnvand (LAR-løsninger).

En væsentlig del af løsningen vil være nye måder at håndtere regnvandet
på. LAR dækker over en vifte af muligheder for hel eller delvis afkobling fra kloaknettet, forsinkelse af regnvandet, samt en række forskellige muligheder for udformning af et projekt. Denne udfordring kræver nye samarbejdsrelationer mellem boligorganisationerne som grundejere, kommunerne som myndigheder (og evt. også som ejere af veje, grønne områder m.m.) og spildevandsselskaberne, som skal sørge for den tilstrækkelige kloakering. 

Både de nye klimaudfordringer, de nye måder at håndtere regnvandet på, de nye samarbejdsrelationer samt nye regler på området har udløst behovet
for et vejlednings- og inspirationsmateriale, som boligorganisationerne kan anvende i deres virke for at fremtidssikre afdelingerne og værdien af investeringerne. 

Boligforeningen ØsterBO har stået i spidsen for dette projekt, som bl.a. er blevet til på grundlag af værdifulde erfaringer, boligforeningen har gjort i forbindelse med opstarten af egne klimatilpasningsprojekter. Projektet har resulteret i AlmenVejledningen "Lokal afledning af regnvand - kom godt i gang" (2014). 

Øvrige samarbejdspartnere: Advokatfirmaet Energi & Miljø, Agrotech, Grønne Livsmiljøer, Rambøll Management, Vejle Spildevand, Vejle Kommune, SBi, BL

“De meget kraftige regnfald som konsekvens af klimaændringerne, er gået fra at være en sjælden hændelse med 100 års interval til at være en hændelse, vi ser langt oftere”
Pia Lyngdrup Nedergaard, ØsterBO

Værktøjer

AlmenVejledning: "Lokal afledning af regnvand - kom godt i gang"

Vejledningen, anviser praktiske og kreative løsningsmodeller inden for LAR og kan bruges af alle boligorganisationer, der vil fremtidssikre deres afdelinger mod regnvand.

Foruden AlmenVejledningen kan man hente en eksempelsamling, som viser en række eksempler på gennemførte LAR-projekter. Her er tale om 10 eksempler fra eksisterende eller nye boligområder i både Danmark og andre lande, som er sammenlignelige med vore almene afdelinger.

Find vejledningen i AlmenNets appCase

Østbyparken - fremtidssikring af en almen bydel

Med Østbyparken i Vejle som eksempelområde viser ØsterBO, hvordan de har arbejdet med klimatilpasning af et byområde med 7 afdelinger og 1.100 lejemål. Boligforeningen påbegyndte klimatilpasningsarbejdet i Østbyparken primo 2013 og vil i løbet af de næste ti år lave nye, etapevise tiltag i områdeopdelte 'spots'.

ØsterBO har modtaget støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at udvikle idékataloget til klimatilpasningsprojektet, hvor der er fremsat en række idéforslag til de konkrete fysiske udformninger, samt koncepter til samarbejdsaftaler imellem boligorganisation, kommune og spildevandsselskab.

Arbejdet med at klimatilpasse en bydel, har dannet erfaringsgrundlag for AlmenVejledningen: "Lokal afledning af regnvand - kom godt i gang" (2014).

Læs mere om projekt "Klimatilpasning af en almen bydel" og hent idékataloget

“Der er ikke én af de tre parter, som kunne løfte opgaven alene. Opgaven skal løftes i fællesskab.”
Søre Ahle Hansen, direktør, Østerbo


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Pia Lyngdrup Nedergaard

Mail:

pln@osterbo.dk

Støttet af