Energirenovering og ESCO i den almene boligsektor

Om projektet

"I det almene byggeri har vi brug for nye økonomiske instrumenter, hvis vi for alvor skal gøres en indsats for at reducere energiforbruget når vi renoverer" siger Jesper Rasmussen fra Bo-Vest og projektansvarlig for AlmenNets udviklingsprojekt 'Nye finansieringsformer til energirenovering'.

Mange boliger i den almene sektor står over for gennemgribende renoveringsindsatser, som forudsætter store investeringer, og som allerede ved en basisrenovering vil give beboerne relativt store huslejestigninger. "De almene beboere er generelt meget positive overfor renoveringstiltag, der kan reducere energiforbruget og dermed CO2 udslippet" fortæller Jesper Rasmussen, byggechef i Bo-Vest.

Mange af de energimæssige tiltag er desværre ikke rentable med de aktuelle energipriser, hvorfor der er brug for nye økonomiske løsninger, der muliggør de nødvendige ekstrainvesteringer med begrænsede huslejestigninger til følge. Af samme grund har AlmenNet sat et nyt udviklingsprojekt i søen, der ledes af Bo-Vest - boligsamarbejdet på Københavns vestegn.

 

Intensiverer energirenovering

"Det er utrolig ærgerligt, at vi med de nuværende finansieringsformer ikke har mulighed for at foretage disse ekstrainvesteringer, når vi alligevel er i gang med så gennemgribende renoveringsindgreb. "Det er jo interessant, at vi med få ekstrainvesteringer i langt højere grad ville kunne fremtidssikre boligerne - set med klimamæssige øjne", fortsætter Jesper Rasmussen.

Med en forventning om stigende energipriser i fremtiden samt lovgivningen om at forsyningsselskaberne skal medvirke til energisparende indsatser hos slutbrugeren, er der et godt grundlag for at intensivere energirenoveringsindsatsen.

ESCO

AlmenNets udviklingsprojekt skal forsøge at afdække om der kan opnås ekstra effekt af renoveringsindsatsen ved at bruge de eksisterende finansieringsformer på en mere kreativ måde, herunder at afdække om ESCO modellen er interessant for den almene sektor.

ESCO modellen indebærer, at der indgås aftale med en rådgiver eller et energiforsyningsselskab om gennemførelse af energibesparende tiltag, der i princippet finansieres af de energibesparelser der opnås. I modellen indgår en garanti for opnåelse af de beregnede energibesparelser.

"I kommunerne gennemføres i disse år mange ESCO projekter med tilsyneladende gode erfaringer, nu må vi undersøge om vi i det almene byggeri kan skabe merværdi for beboerne ved gøre brug af modellen", udtaler Jesper Rasmussen.

Konkrete renoveringsopgaver

Udviklingsprojektet vil tage udgangspunkt i nogle konkrete renoveringsopgaver, hvor der vil blive foretaget økonomiske beregninger af forskellige renoveringsscenarier og ESCO modeller.

Projektet følges af en gruppe med repræsentanter fra flere boligorganisationer og BL. Projektet støttes af Landsbyggefondens innovationspulje via Almennet.

“Det er jo interessant, at vi med få ekstrainvesteringer i langt højere grad ville kunne fremtidssikre boligerne - set med klimamæssige øjne”
Jesper Rasmussen, byggechef i Bo-Vest

Værktøjer

Rapporten 'Energirenovering og ESCO i den almene sektor' gennemgår principperne i en ESCO aftale, herunder de forskellige interessenters overvejelser, samt fordele og ulemper for den almene boligorganisation.

Rapportens praktiske afsnit tager afsæt i 3 konkrete boligafdelinger i BO-VEST, hvor det praktiske forarbejde og kontakterne med ESCO-firmaerne gennemgås, hvilket resulterer i et konkret ESCO udbud med tilhørende udbudsmateriale vedr. et mindre teknisk energioptimeringsprojekt samt de efterfølgende kontraktforhandlinger. Endvidere beskrives nogle ESCO-firmaers forslag og overvejelser omkring en ESCO-løsning på et traditionelt rødstensbyggeri fra 1960’erne, der ikke har været renoveret.

På baggrund af ovenstående gennemgås til sidst de energirenoveringsmæssige overvejelser omkring en Landsbyggefondstøttet helhedsplans renovering.Case

Projektet tager udgangspunkt i renoveringen af boligområdet Albertslund Syd. Albertslund Boligselskab, Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Kommune har et fælles ønske om at renovere bydelen Albertslund Syd, hvor der skal fremtidssikres over 1500 almene boliger.

Det overordnede mål er at udvikle Albertslund Syd fysisk og socialt, så det også i fremtiden er et attraktivt boligområde for flest mulige. Der skal i tide gennemføres renoveringsprojekter, så man ikke risikerer, at området forslumrer. Planen for dette arbejde kaldes "Masterplanen for boligrenovering i Albertslund Syd"

Masterplanen er grundlaget for at udarbejde helhedsplaner og konkrete renoveringsprojekter for de enkelte delområder - primært opbygget og struktureret omkring de tre boligtyper i området: Gårdhusene, Rækkehusene og Etagehusene.

Renoveringen ønskes gennemført med fokus på en klimavenlig fremtidssikring. Der er bygget prøveboliger (se slideshow) for rækkehusene med henblik på at skabe erfaringer til den videre proces. De samlede udgifter til gennemførelse af Masterplanen er foreløbig vurderet til ca. 1,5 milliard kroner. Projektet forventes at få omfattende støtte fra Landsbyggefonden og at strække sig over 10 år.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Jesper Rasmussen

Mail:

jra@bo-vest.dk‎