Energi- og miljørigtig byggeri og drift

En mere effektiv energiudnyttelse er en naturlig del af fremtidssikringen - og vil samtidig også kunne bidrage til de politiske mål om at nedbringe danskernes CO2-belastning af klimaet

Om projektet

Udviklingen indenfor energi- og miljørigtig byggeri skal bl.a. føre frem til et vejledningsmateriale, som kan hjælpe de almene boligorganisationer med at håndtere de mange forskellige udfordringer, der knytter sig til energi- og resursebesparelser, miljø og indeklima.  

I tilknytning hertil vil der også blive arbejdet med produkt- og procesudvikling samt læring og dokumentation af de opnåede effekter på energiforbrug og CO2-udslip.

Første fase, som er et forprojekt, er nu afsluttet med udgivelsen af AlmenRapport 6 'Energiforbedringer af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne - Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet Energi&Miljø' den 6. november 2009. Forprojektet blev igangsat i foråret 2008 og havde til formål at udarbejde en foranalyse og planlægge det egentlige udviklingsprojekt. Forprojektet er gennemført med støtte fra Realdania.

Foranalysen har afdækket de mange forskellige problemstillinger, der knytter sig til boligernes resurseforbrug, miljøbelastning og indeklima - i bebyggelsernes hele livscyklus: Nybyggeri, renovering, drift og brug frem til den endelige nedrivning.

En kortlægning af mulighederne for at nedbringe energiforbrug og miljøbelastningen af de almene boligbebyggelser er en central del af foranalysen. Kortlægningen har inddraget både boligorganisationer og deres samarbejdsparter - dels gennem en spørgeskemaundersøgelse og dels gennem fire workshops, hvor AlmenNet-medlemmerne har bidraget innovativt med ideer og forslag.

“Kortlægningen har inddraget både boligorganisationer og deres samarbejdsparter - dels gennem en spørgeskemaundersøgelse og dels gennem fire workshops, hvor AlmenNet-medlemmerne har bidraget innovativt med ideer og forslag”

Værktøjer

AlmenRapport:"Energiforbedringer af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne"

Denne rapport er AlmenNets forslag til, hvorledes de almene boligorganisationer kan accelererer energiudviklingen og vise vejen for nytænkning og samarbejde om klimahandlinger.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

John Engel

Støttet af

Projektejer