Sommerstatus på AlmenNets projekter

AlmenNets sekretariat: Camilla Louise Kristensen, konsulent og Niklas Jarnit, sekretariatsleder

Selvom vi arbejder på højtryk med den nye strategi står det ikke stille med nuværende projekter. Så her får du et overblik over de spændende projekter, som er på vej!

Foruden projekter, der allerede er lanceret i år, er der mange nye spændende på vej. Projekterne afsluttes i løbet af 2022, og spænder bredt over både bæredygtighed, ressourceanvendelse, fællesskab og uddannelse. 

Effektiv nabodrift og nye rammer for fællesskab
Nabodrift er et nyt bokoncept, hvor den almene boligsektors dagsorden om effektivisering går hånd i hånd med et fokus på fællesskab, rummelighed og bidrag til samfundsudviklingen. Projektejer er KAB, og projektet udspringer af KABs erfaringer med afdelinger, hvor beboerne selv varetager driften via konceptet AlmenBolig+. I disse afdelinger er der ikke ansat driftspersonale og beboerne står selv for at varetage driften som fx at slå græs, afkalke vandhaner og holde afdelingsmøder.

Projektet er i sin afsluttende fase og vil resultere i en håndbog, der indeholder beslutningsprocessen fra idé til virkeliggørelse af nabodrifter og konkrete værktøjer (vejledninger, skabeloner og eksempler) til at etablere nabodrift. Håndbogen er til layout og forventes at blive trykt inden sommerferien.

Læs mere om projektet.

Arkitektstuderende skaber ny viden om Gadehavegaard
Tre år i træk har 150 førsteårsstuderende på Arkitektskolen (Det Kongelige Akademi) gennemført et kursus, der har styrket de studerendes kendskab til den almene sektor. Efter de tre år har i alt 450 studerende gennemført kurset, der har fundet sted i Gadehavegård i Høje Taastrup. Domea.dk (projektejer), Høje Taastrup Kommune og Det Kongelige Akademi har gennem det treårige partnerskab ønsket at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer og kommuner.

Det er samtidig første skridt på vejen til at gøre den almene sektor endnu mere interessant for kommende generationer af arkitekter, bysociologer og andre med relevant uddannelse.

Projektet bliver afsluttet i løbet af efteråret med et webinar i september om arkitektstuderende i praktik (for boligorganisationer) og et fysisk møde på Det Kongelige Akademi (for boligorganisationer og arkitektstuderende) i november 2022. Projektet skal ligeledes afsluttes med en publikation.

Læs mere om projektet.

Tryghed i kældre
Over 20 konkrete idéer til at gøre kældre mere trygge kunne beboere og andre interesserede blive klogere på en tirsdag i maj, da udstillingen om udviklingsprojektet 'Trygge kældre' åbnede i fælleshuset, AAB 80, Storegårdsvej 32 i Husum. Udstillingen er en del af leverancen i projektet, og planen er, at udstillingen i første omgang skal på turné i hovedstadsområdet.

I 2021 udkom AlmenVejledningen ”Tryghed i kældre”, der skal inspirere andre boligorganisationer og -afdelinger til at arbejde med de ofte lidt skumle kælderrum. Projektet er et samarbejde mellem AlmenNet og boligorganisationen fsb og AAB. Det er støttet af Landsbyggefonden og indgår i en helhedsplan for afdelingen.

Læs mere om projektet.

Genhusning eller ej?
For at tage alle nødvendige hensyn i forhold til, hvornår der anbefales genhusning, er man nødt til at se på de sundhedsmæssige risici og udfordringer. Hvis sundhedsfaglige hensyn både i forhold til byggesagens påvirkninger, men også de enkelte beboeres sundhedstilstand, skal indgå i overvejelserne om genhusning i højere grad, skal vi kunne skille byggeøkonomien fra genhusningsøkonomien, så der ikke gås på kompromis.

Projektet er i sin afsluttende fase. Der er indsamlet viden fra genhusningscases på tværs af 22 renoveringssager fra 10 medlemsorganisationer. BUILD understøtter projektets sundhedsmæssige aspekt, og DAB er projektejer. Projektet vil blandt andet bidrage med en planlægningsmodel for genhusning, som tager afsæt i erfaringerne fra de 22 cases.

Læs mere om projektet.

Vilde Boligområder
Dette projekt udspringer af et ønske om at inspirere beboere og bestyrelser i- og administratorer af almene boligafdelinger til at øge biodiversiteten i almene boligområder. Projektet skal beskrive og demonstrere, hvordan boligområder med forskellige virkemidler kan bidrage til en øget biodiversitet, og dermed spille en afgørende rolle for vilde planter og dyrs vilkår i Danmarks byer.

Projektet bliver afsluttet i løbet af sommeren med et hæfte og vil blive præsenteret på en række ERFA-møder i løbet af sommeren og efteråret. KAB er projektejer.

Læs mere om projektet.

Anvendelse af overskudsjord og betonaffald med høj landskabelig værdi
Byggeri, renovering og nedrivning medfører overskud af jord og byggematerialer, som er en udfordring i forhold til CO2-reduktion. 

Projektgruppen har afsøgt markedet for realiserede projekter og projekter i proces, der alle beskæftiger sig med genanvendelse af byggeaffald i landskabsprojekter. Det omfattende researcharbejde er præsenteret i projektets partnerkreds, hvor der er drøftet afgørende forhold for at opnå en egentlig bæredygtig genanvendelse af byggeaffald, herunder transport og besparelser hentet ved at genanvende på egen/nær matrikel i stedet for at køre bort.

I løbet af efteråret 2022 afholdes en minikonference i forbindelse med projektets lancering.

Læs mere om projektet.

Ressourceanvendelse på byggepladsen i almene renoveringsprojekter
Projektets formål er måle og udarbejde data om ressourceanvendelse på byggepladsen. Referencerammen for projektet er en konkret renoveringssag i Boligkontoret Danmark, der også er projektejer. Sideløbende med den konkrete dataindsamling i renoveringssagen har BUILD gennemført en interviewrunde blandt en række aktører, der allerede arbejder med FBK-kravet.

Projektet skal danne grundlag for en række anbefalinger og konkrete indsigter, som sin almene bygherrer kan anvende i deres udbudsarbejde. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2022.