Udviklingsseminar 2020

Kom og deltag når AlmenNet afholder udviklingsseminar, hvor ansatte i de almene boligorganisationer på tværs af landet er med til at sikre fremtidens udviklingsprojekter til glæde og gavn for hele branchen!

Kom med når AlmenNet inviterer til det årlige udviklingsseminar. Udviklingsseminaret er stedet hvor nye, medlemsdrevne udviklingsprojekter fødes. På seminarerne udvikles idéer, deltagerne henter sparring og inspiration og får mulighed for at deltage i hinandens projekter. Som et vigtigt led i tilblivelsen af projekter, har udviklingsseminarerne altid haft høj prioritet.

Du kan enten deltage med din egen idé eller vælge et projekt på dagen. Det er dog vigtigt at understrege, at det forventes, at du deltager aktivt og ikke bare er med på en 'lytter'.

Gå direkte til tilmelding her!

Forløbet
Torsdag den 1. oktober samles alle deltagere i Boligselskabernes Hus i København og præsenteres for præmisserne for AlmenNets Udviklingsseminar.

Derefter har en række deltagere 3 minutter til at pitche deres idéer eller problemstillinger, som de ønsker at arbejde med på dagen. På baggrund af disse præsentationer har deltagerne mulighed for at danne teams. Og så går arbejdet i gang!

Mens alle teams arbejder hårdt, supporterer mentorer og facilitatorer idéudviklingen. Sidst på dagen præsenter grupperne deres arbejde for de resterende grupper og der vil være mulighed for at få faglig sparring.

Ønsker man at arbejde videre med idéen med henblik på at få økonomisk støtte til at realisere den, arbejder gruppen videre på egen hånd og udarbejder en præsentation og en projektbeskrivelse, som præsenteres på AlmenNets repræsentantskabsmøde den 26. november.

Herefter er der mulighed for at lave de sidste smårettelser inden projektforslaget kan indstilles til AlmenNets bestyrelse, som vil træffe beslutning om AlmenNet skal søge støtte på vegne af projektet. Når projektet har opnået støtte, kan projektidéen realiseres til glæde og gavn for hele den almene sektor.

Eksempler på projektidéer eller problemstillinger til inspiration
I AlmenNet arbejdes der med en bred vifte af udviklingsprojekter indenfor den almene sektor. Nogle har omhandlet kerneområder i den almene sektor, som f.eks. Vejledning til genhusning, Vejledning til at drive beboerdemokratiske processer eller et dokumentbibliotek til styring af byggeprojekter, mens andre projekter bl.a. har bidraget til udviklingen af nye værktøjer indenfor kommunikation i byggesager via ikoner, skabt nye indsigter og netværk indenfor robotteknologi og automatisering hos boligadministrationerne eller dannet baggrund for undervisningsforløb og -materiale for valgte og ansatte i sektoren.

Mulighederne er med andre ord mange og det væsentligste er, at din problemstilling eller idé har en vis eksempelværdi, som kan bruges af hele branchen og at den bygger på en udfordring eller et potentiale, som går på tværs af hele sektoren.

Her er et par opstillede eksempler, sekretariatet har nedfældet til inspiration:

 

   
 

Almene fællesarealer efter Covid-19
De seneste måneders nedlukning af landet har givet nye indsigter i, hvordan beboerne og andre benytter og kan benytte de almene fællesarealer. Nogle steder er nye fællesskaber opstået og andre steder har fællesarealer fået nye funktioner, som man hidtil ikke havde set.

 

Via et inspirationskatalog vil vi samle erfaringer på tværs af sektoren, og se hvilken påvirkning Covid-19 har haft på den måde, vi benytter udearealerne på, samt hvilken påvirkning det har haft på de private, semiprivate og fælles rum i afdelingen.

 

 

   
 

Den sunde, energibesparende bolig
Med den nye boligaftale, vil Landsbyggefonden skulle prioritere projekter med energibesparende tiltag sammen med sager, der indeholder udbedring af byggeskader og sunde boliger.

 

Mit forslag er at se på mulighederne for at sikre renovering til den gode sunde bolig, der samtidig er energibesparende indenfor en realistisk økonomisk ramme – f.eks. via alternative finanseringsmetoder.

 

     
 

Bæredygtighed på dagsordenen
Der er ingen tvivl om at den bæredygtige dagsorden fylder i byggebranchen. Ikke mindst i den almene sektor, hvor boligaftalen blot er endnu et eksempel på dette. En af de ting der adskiller den almene sektor fra andre boligformer og gør den unik, er beboernes store indflydelse på deres egen bosituation. Den bæredygtige dagsorden er dermed en fælles dagsorden for administration, beboerdemokrater og beboere, som skal løftes sammen. Dette forudsætter et fælles sprog og en fælles forståelse og anerkendelse af hinandens rolle.

 

Mit forslag er, at der laves et hæfte og en værktøjskasse, som kan hjælpe projektleder, byggeudvalg og beboere med at lægge en bæredygtighedsstrategi forud for en renoveringssag. Den kan evt. suppleres med et tillægskatalog for afdelinger i drift.

 

Program
Det endelige program er endnu ikke fastlagt. I store træk, vil det komme til at se ud, som følger:

 • Velkommen til AlmenNets udviklingsseminar (dagsorden, mål og forventninger til dagen)
 • Præsentation af projektidéer og problemstillinger fra deltagerne
 • Teamsammensætning
 • Udvikling
 • Præsentation af projektforslag og feedback
 • Afrunding på dagen og information om den videre proces herfra

AlmenNets udviklingsseminar
Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet. Den læring der ligger i udviklingsprocessen, hvor medlemmerne går sammen om at finde gode og innovative løsninger på fælles udfordringer, er en af foreningens største styrker – og her spiller udviklingsseminaret en helt central rolle.

Formålet med udviklingsseminaret er at invitere en gruppe mennesker med forskellige faglige baggrunde, men samme brændende ønske om at udvikle den almene sektor, til at arbejde fokuseret med nye løsninger, der kan sikre, at branchen forbliver i konstant udvikling til glæde og gavn for de almene beboere. Det begrænsede tidsinterval sikrer en hurtig, fokuseret og effektiv udvikling af ideer.

Forventningen til AlmenNets udviklingsseminar er ikke nødvendigvis at producere færdige produkter, men at få bragt eksisterende viden i spil og skabe konkrete idéer og et grundlag for senere egentlig produktudvikling.

Tilmelding
Når du tilmelder dig AlmenNets udviklingsseminar, kan du enten deltage med din egen idé, eller du kan vælge et projekt på dagen. Men vær klar til at smøge ærmerne op, for vi skal ikke tale om udvikling, vi skal udvikle!

AlmenNets Udviklingsseminar er for ansatte i almene boligorganisationer, som er medlem af AlmenNet. Se om din boligorganisation er medlem af AlmenNet her.

Da AlmenNets projekter oftest henvender sig til boligselskabernes bygge- og driftsorganisation, vil der helt naturligt være en overrepræsentation af projektidéer indenfor disse områder. Ønsker man at pitche en idé med et helt andet afsæt, er man dog velkommen til det - så længe problemstillingen er relevant for hele branchen.

Traditionelt set har følgende stillingsbetegnelse været dominerende på møderne:

 • Bygge- og udviklingschefer
 • Projektledere
 • Driftschefer
 • Inspektører
 • Udviklingskonsulenter
 • Forvaltningskonsulenter

Tilmeld dig nedenfor

Vi glæder os til at se dig! 

Fakta

Sted

Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V

Priser

Gratis - kun for ansatte i almene boligorganisationer, der er medlem af AlmenNet

Tidspunkt

Den 1. oktober 2020 kl. 10.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist: 22. september

Tilmelding

Projektstøtte

Motoren i AlmenNet er vores udviklingsprojekter. Se hvordan du søger støtte og få hjælp til processen.